เปิดแฟ้ม ครม.23 ส.ค.ถกสถานการณ์การเมืองร้อน - คลังของบฯกลางอุดหนุนรถ EV

เปิดแฟ้ม ครม.23 ส.ค.ถกสถานการณ์การเมืองร้อน - คลังของบฯกลางอุดหนุนรถ EV

"ประยุทธ์" ประชุม ครม.วันนี้ ถกพรรคร่วมสถานการณ์การเมืองร้อน ม็อบต้านรัฐบาลเตรียมล้อมทำเนียบ ปมนายกฯ 8 ปี "คลัง" ชงของบกลางฯจ่ายอุดหนุนมาตรการจูงใจใช้รถEV

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันนี้ (23 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระสำคัญในการหารือ รวมทั้งวาระพิจารณาและหารือที่สำคัญหลายวาระดังนี้

ในส่วนของการหารือวาระอื่นๆของรัฐบาลคาดว่าจะต้องมีการหารือสถานการณ์ทางการเมืองภายหลัง กลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลในทางการเมืองเตรียมชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล  โดยก่อนหน้านี้ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งออกคำสั่ง เรื่องห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือห้ามจอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2565 เนื่องด้วยมีการนัดรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนหลายกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลาที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี  ได้แก่

1.กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชน นำโดยนายจตุพร หรหมพันธ์ และนายนิติธร ล้ำเหลือ ประกาศจัดกิจกรรมบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2.กลุ่มราษฎรไล่ตู่ คนแดงปฏิวัติ นำโดยนายวรเดช เปรมกมล ประกาศจัดชุมนุม เริ่มเวลา 14.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม บริเวณแยกราชประสงค์และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล

3.กลุ่ม 14 ขุนพล นำโดยนายจิรภาส กอรัมย์ ประกาศจัดกิจกรรม “ขีดเส้นตายไร่เผด็จการ” เริ่มเวลา 17.00 น. ในวันที่ 23 สิงหาคม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล

ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง หลังดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้

จากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมข้างต้นจำนวนมาก “โดยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร” จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา กระทรวงการคลังขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินตามการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

กระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบการเพิ่ม “ กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน”  Cross - Border – e Commerce ภายใต้โครงการ SME’s Pro – active

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอของบประมาณชำระค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล Committee on Digital Economy Policy : CDEF ภายใต้ความร่วมมือเศรษฐกิจและพัฒนา  Organization for Economic Co-Operation and Development  : OECD

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

กระทรวงการคลังเสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อันลองเวง  จวม / สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 46 และกิจกรรมที่เกี่ยข้อง

ส่วนวาระเพื่อทราบ  ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/65

กระทรวงการคลังรายงานกิจการประจำปีงบดุล กำไรและขาดทุน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  สสส.รายงานตามมาตรา 36 แห่งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจำปี 2564

 

กระทรวงการต่างประเทศเสนอการสมัครสมาชิกมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทย วาระปี ค.ศ.2025-2027

 

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาเรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ของ วุฒิสภา

กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา …(ฉบับที่..) พ.ศ….ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ…. และของที่ประชุมร่วมกันของวุฒิสภา

 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โควิด-19 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

 

กระทรวงวัฒนเสนอธรรมการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง  พ.ศ….

 

กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐกินีบิสเซาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาประจำประเทศไทย (นายอังตอนียูง แซรีฟู เอ็งบาลอ)

 

กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องรัฐบาลสาธารรรัฐอินเดียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (นายคาเคศ สิงห์)