ขยายโอกาสทางธุรกิจของพ่อค้าแม่ขาย ด้วย "เทคโนโลยีดิจิทัล"

ขยายโอกาสทางธุรกิจของพ่อค้าแม่ขาย ด้วย "เทคโนโลยีดิจิทัล"

นอกเหนือไปจากการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล การพัฒนาสังคมดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้ว อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนธุรกิจสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้อย่างตรงจุด ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจหลัก และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในทุกภูมิภาคของประเทศ 

สำหรับโครงการสำคัญที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงพ่อค้าแม่ขาย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด สามารถเข้าถึงและเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น POS, Logistics & Delivery, HRM, Chatbot, e-Payment ฯลฯ จากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เพื่อเป็นการการันตีความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เลือกใช้

และจากผลตอบรับที่ดีในเฟสแรก depa จึงสานต่อโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เฟสที่สอง โดยในปีนี้ เราวางแผนที่จะขยายผลการ Transform ตลาดสดเข้าสู่พื้นที่ของ 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่าง ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา และอีก 22 จังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สระบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ตรัง

depa มองว่า เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เชื่อถือได้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับบรรดาผู้ประกอบการ และเหล่าพ่อค้าแม่ค้า สร้างโอกาสทางการแข่งขันในภาคธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขายและรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยได้อย่างยั่งยืน

เราหวังว่า เฟสที่สองของโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่จะช่วยสร้างตลาดดิจิทัลอีกอย่างน้อย 75 แห่ง ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย โดยประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เฟสสองจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 750 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เฟสแรก ได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งสามารถสร้างตลาดดิจิทัล จำนวน 300 แห่ง 

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการมากกว่า 30,000 ราย ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ depa ประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาจังหวัดต่าง ๆ ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมเป็นส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขาย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสดสามารถก้าวข้ามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป