กรมบัญชีกลางเผยข้าราชการเบิกจ่ายรักษาโควิดเกือบหมื่นล้าน

กรมบัญชีกลางเผยข้าราชการเบิกจ่ายรักษาโควิดเกือบหมื่นล้าน

กรมบัญชีกลางเผยยอดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ณ สิ้นก.ค.นี้ สูงถึง 7.4 หมื่นล้าน ในจำนวนนี้ เป็นยอดเบิกจ่ายเพื่อรักษาโควิดกว่า 9.37 พันล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางได้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังคงดำเนินการขยายสิทธิการเข้าถึงยาราคาสูง

โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาแพงสำหรับกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการยา กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง จำนวน 3 รายการยา และกลุ่มโรคทางระบบประสาท จำนวน 1 รายการยา

นอกจากนี้ ยังคงกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นอีก 6 รายการ ซึ่งเป็นยาที่มีจำหน่ายทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันและได้รับ
การรับรองจากสมาคมวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทต่อปี 

โดยขณะนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,738,115 คน แบ่งเป็น

  • เจ้าของสิทธิ จำนวน 2,221,434 คน 
  • บุคคลในครอบครัว จำนวน 2,516,681 คน

 

ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) เบิกจ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 74,267 ล้านบาท แบ่งเป็น 

  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 64,896.20 ล้านบาท 
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด จำนวน 9,370.80 ล้านบาท