“เกษตร” จี้ยุทธศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าวไทย

“เกษตร”  จี้ยุทธศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าวไทย

"เกษตรฯ"ตั้งธง "ยุทธศาสตร์ข้าวไทย"พัฒนาพันธุ์ เพิ่มหน่วยตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิ พร้อม จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ประจำปี 2565

     นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ว่า   ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์เสนอ ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

“เกษตร”  จี้ยุทธศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าวไทย

1. ด้านการตลาดต่างประเทศ 2. ด้านตลาดภายในประเทศ 3. ด้านการผลิต และ 4. ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากข้าว เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดกับภาคการผลิตให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันอย่างเป็นระบบนั้น

     "สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการหารือในวันนี้ มี 3 ประเด็น คือ 1. การดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยการจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิตที่มีเป้าหมายต้องได้พันธุ์ข้าวใหม่ 12 พันธุ์ ภายใน 5 ปี และได้มีการจัดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศผลการประกวด และได้ข้าวพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการขอรับรองพันธุ์พืชและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ตามขั้นตอนต่อไป

 

“เกษตร”  จี้ยุทธศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าวไทย

2. การจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 โดยขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ

อาทิ การตรวจสอบประวัติพันธุกรรม การกำหนดรหัสตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจสอบ การกระจายตัวอย่างพันธุ์ข้าวไปยังแปลงนาทดลองเพื่อลงเพาะกล้าข้าว เป็นต้น

และ 3.  การเพิ่มจำนวนหน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อเปิดให้บริการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิไทยในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กรมการข้าวพิจารณาเพิ่มหน่วยตรวจสอบ DNA ในพื้นที่ส่วนกลางด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมการข้าวอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะเร่งดำเนินการ รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป