อีอีซี-กรมบัญชี เชื่อมงบโครงการยักษ์

อีอีซี-กรมบัญชี เชื่อมงบโครงการยักษ์

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ระบุบว่าความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงฯ ระหว่าง สกพอ. และกรมบัญชีกลาง ว่าการร่วมกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อีอีซีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา อีอีซี อย่างบูรณาการลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

รวมทั้งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐเกิดการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา อีอีซี และพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐผ่านทางเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใส เพื่อให้พื้นที่ อีอีซี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS หรือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ.ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนา อีอีซี โครงการและงบประมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการ อีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชนอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด หรือแม้แต่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่ อีอีซีได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561เป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สกพอ. กับกรมบัญชีกลาง ยังถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือรัฐบาล 4.0