"ประกันรายได้เกษตรกร" งดจ่ายชดเชยส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 9

"ประกันรายได้เกษตรกร" งดจ่ายชดเชยส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 9

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 พาณิชย์เคาะไม่ต้องจ่ายชดเชย งวดที่ 9 หลังราคาพุ่งเกินเพดาน "ประกันรายได้" เฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 3.07 บาท

ความคืบหน้า โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดูแลเกษตรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า "โครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง" อย่างต่อเนื่องมาถึง งวดที่ 9 แล้ว

ล่าสุด วันนี้ (26 ก.ค.65) กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 9) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ความว่า 

"ประกันรายได้เกษตรกร" งดจ่ายชดเชยส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 9) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 9) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 3.07 บาท

"ประกันรายได้เกษตรกร" งดจ่ายชดเชยส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 9

ข้อ 2 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

"ประกันรายได้เกษตรกร" งดจ่ายชดเชยส่วนต่าง "มันสำปะหลัง" งวดที่ 9