WHART ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

WHART ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

WHART ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 65 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์ Industrial ที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดในไทย

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“WHART”) เปิดเผยว่า  บริษัท รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้กองทรัสต์ WHART ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) นับตั้งแต่ปีแรก ของการประเมินหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ จาก 851 บริษัท ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ WHART เป็นหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

 

“การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ของกองทรัสต์ WHART ถือเป็นการสะท้อนศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ที่เน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยการคัดเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ทั้งประเภท Built-to-Suit และ General Warehouse ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม บนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย และมีการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว

พร้อมทั้งกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายอุตสาหกรรมในระดับสากล จนสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ Industrial ที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดในไทย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)”

นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันไทยพัฒน์ ในการขับเคลื่อนการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสร้างอัตราการเติบโตตอบแทนที่ดีสู่ผู้ถือหน่วยไปพร้อมกัน  

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ในปีนี้

โดยการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์