“พลังงาน” ชี้ลดใช้ไฟ 10% ช่วยประเทศคงทรัพยากร ลดงบประมาณ ตอบโจทย์เน็ตซีโร่

“พลังงาน” ชี้ลดใช้ไฟ 10% ช่วยประเทศคงทรัพยากร ลดงบประมาณ ตอบโจทย์เน็ตซีโร่

“พลังงาน” ย้ำคนไทยช่วยลดการใช้ไฟฟ้าแค่ 10% จะจะเกิดประโยชน์ได้ถึง 3 มุมหลัก การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดงบประมาณประเทศ ช่วยลดโลกร้อน สร้างความตระหนัก มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ในปี 2050 และ Net Zero Emission ในปี 2065

การกำหนดเป้าหมาย “Carbon Neutrality” ถือเป็นเทรนของโลก โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจกับบริษัทระหว่างประเทศ ได้เริ่มมีการกำหนดการใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนมากขึ้น และในบางประเทศมีกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน 2030 ซึ่งเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น ประเทศไทยควรเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ใช่ทำเพราะเป็นไปตามประชาคมโลก

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญหากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการหรือนโยบายที่เท่าทันต่อสถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรม อาจส่งกระทบต่อเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ของประเทศได้ เนื่องจากบริษัทต่างชาติที่คำนึงถึงการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด ก็จะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศ หรือย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงคือ การกีดกันทางการค้า

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตพลังงานในปัจจุบัน ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมโยงของโลกที่ต่างจากในอดีต วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและอาจจะกระทบต่อการผลิตอาหารของโลก

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ต้องการให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า เพราะการลดไฟฟ้าได้ 10% นั้น จะเกิดประโยชน์ได้ถึง 3 มุมหลักๆ ได้แก่

1. ได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานในวันข้างหน้า

2. สามารถลดงบประมาณในภาพรวมของประเทศได้ ก็ทำให้สามารถนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้กลับมาพัฒนาประเทศ และ

3. ทำให้ประเทศไทยสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย Carbon Neutral ในปี 2050 และ Net Zero Emission ในปี 2065 ตามที่ได้กำหนดไว้บนเวที COP26

“ทั้งหมดล้วนทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศ จึงขอให้ประชาชนหันมาสนใจรวมทั้งถ่ายทอดประโยชน์ของการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากตัวเองสู่ครอบครัว และขยายสู่ระดับสังคม และสามารถเริ่มทำได้ทันที” ศ.ดร.พิสุทธิ์ กล่าว