กล้าปาล์มเกรดต่ำ ระบาดหนัก แนะเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน

กล้าปาล์มเกรดต่ำ ระบาดหนัก แนะเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน

กรมวิชาการเกษตร แนะซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพ กำชับขอหนังสือสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน พร้อมชี้เป้าแหล่งผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์ต้องซื้อจากแปลงเพาะกล้าปาล์มฯ 244 แปลงที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการเพาะเมล็ดใต้โคนมาจำหน่ายทางสื่อออนไลน์-เฟชบุ๊กต่างๆ   รวมถึงการจำหน่ายเมล็ดงอกไม่มีที่มาที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกษตรกรหลงเชื่อซื้อต้นกล้าและเมล็ดงอกที่ไม่มีคุณภาพ

 

กล้าปาล์มเกรดต่ำ ระบาดหนัก แนะเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน กล้าปาล์มเกรดต่ำ ระบาดหนัก แนะเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน

 ดังนั้นศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร  จึงนะนำการเลือกซื้อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อปลูกเป็นการค้า  ให้ผลผลิตสูงและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยแนะนำเกษตรกรชาวสวนปาล์มหรือผู้ที่คิดจะเริ่มต้นทำสวนปาล์มน้ำมัน   ประกอบด้วย

 

ควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์และหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการซื้อพันธุ์ได้    ก่อนตัดสินใจซื้อขอให้สอบถามข้อมูล  และตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากผู้ผลิตก่อน  เนื่องจากพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานจะให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ที่ไม่ทราบที่มาซึ่งจะเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับเกษตรกร

และควรเลือกซื้อปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราจากแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะดีให้เลือกต้นกล้าที่มีอายุ 8-12 เดือน ขึ้นไป  และต้นกล้าต้องมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง  ทรงต้นแผ่กว้างไม่สูงชะลูด  โคนต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรง  พร้อมขอหนังสือสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินจากผู้ผลิตเป็นหลักฐาน  นอกจากนี้ควรเลือกพื้นที่ปลูกในเขตที่เหมาะสม พร้อมศึกษาข้อจำกัดของปาล์มน้ำมันก่อนปลูกจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

กล้าปาล์มเกรดต่ำ ระบาดหนัก แนะเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน

สำหรับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพให้สังเกตจากส่วนลักษณะต้นกล้าที่ผิดปกติในแปลงอนุบาล (อายุ 2-4 เดือน)  จะมีลักษณะยอดและใบบิดเบี้ยว  ใบขดม้วนรอบเส้นกลางใบ  ใบเรียวแคบ  ใบกึ่งกลางคอด  และต้นแคระแกร็น ส่วนลักษณะต้นกล้าผิดปกติ แปลงอนุบาลหลัก (อายุตั้งแต่ 8 เดือน ขึ้นไป) 

จะมีลักษณะใบย่อยไม่คลี่  ใบขนนกไม่คลี่เป็นใบย่อยหรือคลี่บางส่วน ส่วนมากอาการคล้ายปาล์มเป็นหมัน  ซึ่งต้นกล้าชนิดนี้จะให้ผลลิตต่ำมาก  ใบเกิดใหม่สั้นทางใบตกและต้นอ่อนแอลักษณะต้นเจริญเติบโตและพัฒนาช้ากว่าปกติ ทำให้ต้นมีขนาดเล็ก แคระแกร็น

“การเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์ต้องซื้อจากแปลงเพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งมีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนในปี 2565 จำนวน 244 แปลง  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้จากเว็บไซต์  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร    หรือสอบถามจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร  ได้แก่

 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8   และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ ที่มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตั้งอยู่  หากพบมีการแอบอ้างจำหน่ายปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีของกรมวิชาการเกษตร  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี   โทรศัพท์ 077-259145 ”

ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันเป็นทั้งพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน   เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด  การทำสวนปาล์มน้ำมันเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี   มีประสิทธิภาพจะต้องมีการเลือกพันธุ์ที่ดี  เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม  และจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน จะทำให้ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน   ดังนั้นการปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรต้องซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ดี