โปรเจค “Elite Flexible One” ต่อเวลาอีก 2 ปี ดึงกำลังซื้อต่างชาติกระตุ้นอสังหา

โปรเจค “Elite Flexible One” ต่อเวลาอีก 2 ปี ดึงกำลังซื้อต่างชาติกระตุ้นอสังหา

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” ขยายโครงการ “Elite Flexible One” ต่ออีก 2 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 หลังช่วยดึงกำลังซื้อจากชาวต่างชาติ สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท กระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เดินหน้าขยายระยะเวลาโครงการ Elite Flexible One” ต่ออีก 2 ปี ภายหลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชาวต่างชาติ ผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” ส่งผลช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ นำเม็ดเงินเข้าประเทศสูงถึง 100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” (อีลิทการ์ด) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการ Elite Flexible One ต่อไปอีก 2 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการภายในสิ้นปี 2565 เป็นให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การขยายระยะเวลาออกไปนี้ ทางบริษัทฯ หวังว่าจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านบัตรสมาชิกฯในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” ต่อไป

สำหรับความร่วมมือพิเศษโครงการ Elite Flexible One ระหว่าง บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กับ กลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ  ที่ผ่านมานั้นถือเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของประเทศในการดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One แล้วกว่า 22 ราย รวม 78 โครงการ (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thailandelite.com) 

นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวว่า สำหรับการขยายระยะเวลาโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One”  ครั้งนี้นั้น ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและประเทศไทยทำการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพิเศษนี้จะช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด       

2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี

3. อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าระยะยาวหรือ (Leasehold) สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible Oneได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

4. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ (Take Over) ทั้งโครงการโดยนักลงทุนหรือบริษัทที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ สามารถเข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

5. อนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด