บลจ.บัวหลวง เสนอขาย IPO “BFTERM 3/22(AI)” วันที่ 29 มิ.ย. – 4 ก.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เสนอขาย IPO “BFTERM 3/22(AI)” วันที่ 29 มิ.ย. – 4 ก.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BFTERM 3/22(AI) เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ IPO 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565

รายงานข่าวจาก บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BFTERM 3/22(AI) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.60% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

บลจ.บัวหลวง เสนอขาย IPO “BFTERM 3/22(AI)” วันที่ 29 มิ.ย. – 4 ก.ค.นี้

สำหรับ BFTERM 3/22(AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้น และดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)  

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment  Grade ทั้งยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ BFTERM 3/22(AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุน  จะจ่าย 1 ครั้ง    ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน   ณ  วันเลิกกองทุน  ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี  (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า  เมื่อกองทุนเทอมฟันด์ครบอายุ  ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี  (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์    ศิลาวงษ์