ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,200.00 สังกะสี เมตริกตันละ 122,190.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,200.00 สังกะสี เมตริกตันละ 122,190.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ประกาศราคาแร่         
         
    (บาท/หน่วย)    
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,200.00    
2.สังกะสี เมตริกตันละ 122,190.00    
3.ทองคำ กรัมละ 2,079.52    
4.อิลเมไนต์ เมตริกตันละ 13,310.00    
5.เซอร์คอน เมตริกตันละ 70,230.00    
6.โมนาไซต์ เมตริกตันละ 315,900.00    
7.ฟลูออไรต์ เมตริกตันละ 5,740.00    
8.โลหะทองแดง เมตริกตันละ 354,590.00    
9.เหล็ก เมตริกตันละ 3,830.00    
         
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 28 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป
         
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565      
         
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
         
         
         

ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,200.00 สังกะสี เมตริกตันละ 122,190.00