ก.ล.ต. ผนึก NDID ยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน

ก.ล.ต. ผนึก NDID ยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน

ก.ล.ต. ผนึก เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน บนแพลตฟอร์ม NDID เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. มีนโยบายมุ่งสนับสนุนตลาดทุนไทยให้พัฒนาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้ลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงข้อมูลและบริการของ ก.ล.ต. ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของประเทศ 

โดย ก.ล.ต. จะเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของ NDID เข้ากับระบบบริการของ ก.ล.ต. ทั้งในส่วนของการให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น บุคลากรในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกในการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ NDID ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระ และขั้นตอนการให้ข้อมูลซ้ำ อีกทั้งการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนนี้ยังอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีระดับความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล รวมถึงช่วยยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสมอีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกรรมการ NDID กล่าวว่า NDID มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้การใช้ Digital ID แพร่หลายในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง NDID กับ ก.ล.ต.ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการของ ก.ล.ต. ที่จะเชื่อมโยงระบบของสำนักงาน เข้ากับระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรก และแพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

ดังนั้น สมาชิกในแพลตฟอร์ม NDID สามารถใช้บริการอย่างมั่นใจ โดยหน่วยงานธุรกิจตลาดทุน เป็นสมาชิกกลุ่มสำคัญของแพลตฟอร์ม NDID ที่ใช้บริการมาตั้งแต่เริ่มต้นในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ

ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก NDID ของ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source หรือ AS) จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของ ก.ล.ต. ได้โดยสะดวก 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผู้ที่ขอใช้บริการ (Relying Party หรือ RP) ซึ่งนอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว ก.ล.ต. ยังดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐซึ่งให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) โดยระบบดังกล่าวรองรับการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระดับที่มีความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือสูง ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบงานออนไลน์ของ ก.ล.ต. มีช่องทางการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่หลากหลาย และเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์