ครม.ไฟเขียว 'นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์' เป็น 'เลขาฯBOI' คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้

ครม.ไฟเขียว 'นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์' เป็น 'เลขาฯBOI' คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้

ครม.ไฟเขียว นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบีโอไอคนใหม่ แทนเลขาธิการบีโอไอคนเดิมที่เกษียนณอายุราชการ โดยมีผลในวันที่ 1 ต.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เสนอ

ให้แต่งตั้ง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อทดแทนนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอที่จะเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ครม.ไฟเขียว 'นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์' เป็น 'เลขาฯBOI' คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้ สำหรับประวัติของนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการบีโอไอ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ปัจจุบันมีบทบาทเรื่องการขับเคลื่อนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในคณะทำงานของ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีบทบาทในการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของประเทศไทย

โดยนายนฤตม์ได้เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติงานในกองต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการลงทุน, กองการต่างประเทศ, กองแผนงานและพัฒนา และทำหน้าที่เลขานุการของเลขาธิการ BOI 2 ท่าน

ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจการลงทุน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งมีภารกิจจัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ พ.ศ. 2558 – 2565” นับเป็นการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ของ BOI

 

 

นายนฤตม์ฯ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เมื่อปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน เมื่อปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อปี 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2560

ปัจจุบันได้ร่วมปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการด้านการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต และด้านการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพ อีกทั้งมีประสบการณ์เดินทางไปโรดโชว์การลงทุนกว่า 70 ครั้ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก

นายนฤตม์ฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งผ่านหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 1 และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 จากสำนักงาน ก.พ.

ที่ผ่านมาได้มีผลงานเขียนที่สำคัญ ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 2 เล่ม คือ “คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา : Next Generation Leaders” และ “มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา : Global Village”, เป็นบรรณาธิการร่วมหนังสือ “Thailand Stand-up”, นักเขียนคอลัมน์ Investment for the Future และ Smart EEC ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายนฤตม์ฯ ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2536” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากนายกรัฐมนตรี