สังกะสี เมตริกตันละ 128,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,052.38

สังกะสี เมตริกตันละ 128,870.00  ทองคำ กรัมละ	2,052.38

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท/หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 128,870.00
2.ทองคำ กรัมละ 2,052.38
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     

สังกะสี เมตริกตันละ 128,870.00  ทองคำ กรัมละ	2,052.38