เปิดแฟ้ม ครม.24 พ.ค.เคาะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง ก.ค.คุมโควิด - อุตฯชงแผน BCG

เปิดแฟ้ม ครม.24 พ.ค.เคาะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง ก.ค.คุมโควิด - อุตฯชงแผน BCG

จับตาการประชุม ครม. 24 พ.ค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนายกฯถกสถานการณ์ราคาพลังงาน แนวโน้มยังขาขึ้นต่อเนื่อง พลังงานเสนอโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะเครื่อง 8 - 9 ที่หมดอายุ วงเงินก่อสร้าง 3.5 หมื่นล้าน ขอผ่อนผันที่ดินลุ่มน้ำก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย- จีนอุตสาหกรรมรายงานแผน BCG

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (24 พ.ค.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะหารือกับ ครม.เรื่องแนวทางราคาพลังงานจากผลกระทบที่ประเทศไทยยังคงได้รับจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน และราคาพลังงานในตลาดโลก ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงานภาวะสังคมไตรมาส 1/2565 ที่แนวโน้มการจ้างงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังในสาขาการท่องเที่ยว นักศึกษาที่จบใหม่ และเงินเฟ้อที่กระทบกับค่าครองชีพของแรงงาน

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจ ได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา  กระทรวงคมนาคมเสนอ ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)            

กระทรวงพลังงานเสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงินก่อสร้างประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ ทดแทนกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดิม(หน่วยที่ 8 จะถูกปลดออกจากระบบปี 2565 และหน่วยที่ 9 จะปลดปี 2568 เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2565 

สศช.เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

สศช.เสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผู้นําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําได้รับ ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

สำนักงาน ป.ย.ป.เสนอหลักการกฏหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด ระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs :ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์เสนอการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่องการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น(AJCEP)

สศช.เสนอขออนุมัติชำระเงินค่าบำรุงประจำปีแก่ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMIT)ประจำปี 2566-2570

ส่วนเรื่องวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจคือ กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561 - 2570  กลศ.เสนอรายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา