THL ลุยธุรกิจบิตคอยน์ ส่ง"คริปอินเวสท์" ซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ 300 เครื่อง

THL ลุยธุรกิจบิตคอยน์ ส่ง"คริปอินเวสท์" ซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ 300 เครื่อง

THL เผย "คริปอินเวสท์" ทุ่มงบ 80 ล้าน ซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ 300 เครื่อง หวังสร้างรายได้ในระยะยาว ปัจจุบันได้รับเครื่องขุดบิตคอยน์แล้วจำนวน 100 เครื่อง-อยู่ระหว่างดําเนินการรับมอบอีกจํานวน 200 เครื่อง คาดว่าจะได้รับภายในเดือน มิ.ย. 65

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ THL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัท เพียวเนอร์จี้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 70% ได้จัดตั้งบริษัท คริปอินเวสท์ จํากัด โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท คริปอินเวสท์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติเข้า ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining)

โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ จํานวนไม่เกิน 300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็นมูลค่า ลงทุนรวมไม่เกิน 80 ล้านบาท  

 

โดยบริษัทได้จัดซื้อจาก บริษัท หงส์หลิน จํากัด จำนวน 300 เครื่อง โดยปัจจุบันจะได้รับเครื่องขุดบิทคอยน์แล้วจำนวน 100 เครื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการรับมอบเครื่องขุดบิตคอยน์ อีกจํานวน 200 เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในเดือน มิถุนายน 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างเหมืองขุดบิตคอยน์โดยตรง
เพื่อให้การวางโครงสร้างสําหรับงานติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์ให้เหมาะสมและมีประสุทธิภาพสูงสุด

รวมไปถึงบริษัทฯ ยังมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจ งานด้านระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เนื่องจากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์มี ความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อประมวลผลตลอด 24 ชั่วโมงฉะนั้นระบบไฟฟ้าจึงมคีวามสำคัญ สําหรับเครื่องขุดบิตคอยน์ รวมไปถึงความต้องการเสถียรด้านอินเตอร์เทอร์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ในครั้งนี้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยรักษาสภาพคล่องภายในบริษัทได้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ที่บริษัทไม่สามารถประกอบ ธุรกิจได้ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนธุรกิจรับจ้างผลิตแร่ดีบุกในประเทศเมียนมา และธุรกิจรับซื้อแร่ดีบุก ทําให้การลงทุนในเหมืองขุด บิตคอยน์จะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

โดยการลงทุนดังกล่าวใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทโดย ไม่ทําให้เกิดภาวะขาดกระแสเงินสดแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีการลงทุนในเหมืองขุดบิตคอยน์ ยังคงมีความเสี่ยงด้านราคาของ เหรียญที่มีความผันผวนสูง คณะกรรมการบริษัทจึงให้ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวโน้มด้านราคา รวมไปถึงศึกษาความน่าจะเป็นต่างๆ ที่อาจกระทบการบริษัท

อย่างไรก็ตามการลงทุนในครั้งนี้บริษัทได้ประเมินว่ารายได้ในสัดส่วนของเหมืองแร่ยังคงเป็น ธุรกิจหลักของบริษัท รายได้จากเหมืองขุดบิทคอยน์เป็นรายได้ส่วนเสริมเท่านั้น