BANPU ซื้อแหล่งก๊าซ "บาร์เนตต์" จาก XTO มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท

BANPU ซื้อแหล่งก๊าซ  "บาร์เนตต์"  จาก XTO มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท

BANPU ซื้อแหล่งก๊าซ "บาร์เนตต์" จาก XTO มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ขยายกําลังการผลิตเป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทําให้ BKV เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในบาร์เนตต์-ลุยกลยุทธ์ Greener & Smarter ขยายพอร์ตพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงาน ยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจ

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เผยว่า บริษัท BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางนํ้า (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation

โดยมีมูลค่าการลงทุนจํานวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 25,125 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งเงินลงทุนสําหรับโครงการนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิ.ย.65

ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงตํ่าในการผลิต เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการขนส่ง โดยบริษัท เป็นผู้ดําเนินการผลิตเองรวมทั้งบริหารจัดการขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครอบคลุมพื้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 160,000 เอเคอร์ ในบริเวณใจกลางของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็น 93% ของจํานวนหลุมผลิตทั้งหมดมากกว่า 2,100 หลุม โดยเป็นผู้ดําเนินการผลิตเอง

 

  • เป็นผู้ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ บริหารจัดการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จํานวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)

 

  • ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติคิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีอัตราการลดลงของการผลิตที่ตํ่า สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนในครั้งนี้ทําให้กําลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบันประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่ และสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ เป็นแหล่งที่ดําเนินการผลิตอยู่แล้ว เป็นพื้นที่ BKV มีความคุ้นเคย มีอัตราการลดลงจากการผลิตที่ตํ่าจึงมีความเสี่ยงตํ่าลงด้วย อีกทั้งยังตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดําเนินงาน (Value chain) และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

ทําให้ BKV กลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) พร้อมทั้งการสร้างประโยชน์ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีจากการดําเนินงานในแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปู ในการเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกความผันผวน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์