ชง ครม.ปลดล็อกผู้ประกันตน ยืมเเงินบำนาญชราภาพมาใช้ก่อนไม่ต้องรอเกษียณ

ชง ครม.ปลดล็อกผู้ประกันตน ยืมเเงินบำนาญชราภาพมาใช้ก่อนไม่ต้องรอเกษียณ

“สุชาติ” เผย แรงงานชง ครม.วันนี้ ปลดล็อกผู้ประกันตนนำเงินสมทบชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ หรือนำไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ช่วยบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จะนำเสนอการกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนหรือนำไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมตาม ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว
โดยสาระสำคัญจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน โดยเฉพาะกรณีชราภาพ สามารถเลือกบำเหน็จ หรือบำนาญ ใช้ค้ำเงินกู้ได้ และขอนำเงินสมทบบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกันตน ซึ่งเดิมมีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวคือการรับเงินบำนาญเท่านั้น
ทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องเงินชราภาพนั้น ในรายละเอียดจะนำเสนอครม.

 

โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ขณะที่กระทรวงแรงงาน จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้าไปยังที่ประชุมครม.วันนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบพร้อม ๆ กัน

สำหรับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เรียกว่า การจัดทำโครงการ 3 ขอ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ซึ่งที่ผ่านมากำหนดสิทธิให้เพียงอย่างเดียว คือ เมื่อส่งเงินสมทบไปแล้ว 180 เดือนขึ้นไปจะได้เฉพาะเงินบำนาญ

 

โดยการดำเนินการทั้ง 3 ขอนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอที่ 1 ขอเลือก เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพได้ เมื่อผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบคนบตามเงื่อนไขของการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว


ขอที่ 2 ขอกู้ เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้
ขอที่ 3 ขอคืน เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิขอนำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนก่อนอายุครบกำหนดได้“วัตถุประสงค์ของการแก้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกจ้างคนทำงานมั่นใจ ว่า กองทุนประกันสังคมคือ ที่พึ่งของพี่น้องผู้ใช้แรงงานจริง ๆ และมีทางออกเพิ่มเติม ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงแรงงานที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีความสุข และมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ