ตลท. เปิดคู่มือรายงานความยั่งยืน หนุน บจ. เปิดเผยข้อมูล ESG เอื้อนักลงทุน

ตลท. เปิดคู่มือรายงานความยั่งยืน หนุน บจ. เปิดเผยข้อมูล ESG เอื้อนักลงทุน

ตลท.เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืน บจ. พร้อมเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผย และรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส รวมถึงยังใช้เป็น Checklist สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนอย่างยั่งยืน  

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนแนวคิดภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) โดยสนับสนุนให้ธุรกิจนำประเด็นด้าน ESG ไปปฏิบัติ และวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ ปัจจุบัน

ข้อมูลด้าน ESG มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกับข้อมูลด้านการเงิน เนื่องจากทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และมุมมองของการประกอบธุรกิจในมิติที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วย

 

คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับนี้ ถือเป็นการยกระดับการรายงานความยั่งยืนของตลาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) สนับสนุนให้มีการนำข้อมูล ESG ไปใช้พัฒนาธุรกิจ

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมตั้งแต่ต้นทางคือ การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะนำเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืนสำหรับตลาดทุน (ESG Data Platform) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน ESG ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน

"To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

ทั้งนี้ ภายหลังการเผยแพร่คู่มือฉบับดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสัมมนาออนไลน์ รวมถึงหลักสูตรอบรมการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผย และรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารได้ที่ www.setsustainability.com

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์