ครม.ขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้าอุปกรณ์แพทย์ต้านโควิดให้ผู้นำเข้าเพื่อบริจาค

ครม.ขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้าอุปกรณ์แพทย์ต้านโควิดให้ผู้นำเข้าเพื่อบริจาค

ครม.อนุมัติสรรพากรขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 ให้กับผู้นำเข้ามาบริจาคเพื่อสาธารณกุศล สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 ถึง 31 ธ.ค.66

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID -19

ทั้งนี้ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 ที่บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ช่วยสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการร่วมมือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ การยกเว้นVAT ดังกล่าวโดยต้องไม่นำต้นทุนของสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือช่วยกันแก้ไขการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์