ตลาดรับหุ้น SCB เข้าเทรด 27 เม.ย. พร้อมถอน SCBB หลังปรับโครงสร้างสำเร็จ

ตลาดรับหุ้น SCB เข้าเทรด 27 เม.ย. พร้อมถอน SCBB  หลังปรับโครงสร้างสำเร็จ

ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้น SCB เข้าทำการซื้อขายวันแรก 27 เม.ย.65 พร้อมเพิกถอนหุ้น SCBB ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังปรับโครงสร้างสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ชื่อย่อ SCB จดทะเบียน SET กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 3,367,108,286 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 3,367,108,286 หุ้น ราคา Par 10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling and Floor) สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ราคา IPO)

แต่เนื่องจากหุ้นสามัญของ SCB มาจากการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของ SCBB ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการโดยไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ SCBB เป็นราคาอ้างอิงแทนราคา IPO ในการคำนวณ Ceiling and Floor สำหรับ SCB

SCB แจ้งวัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ส่วนการเพิกถอนหุ้น SCBB เนื่องจาก SCBB ได้จัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ SCB เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์