บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ FCD โฉมใหม่ มีดีมากกว่าที่คิด

บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ FCD โฉมใหม่ มีดีมากกว่าที่คิด

บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายรับรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น

คณะผู้เขียน: ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.
น.ส.บริพร อุไรวัฒนา  /น.ส.อารยา ทองธีรภาพ  /น.ส.จรรยารักษ์ ตันติพลากร
  

เมื่อปลายปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์บัญชี FCD ครั้งใหญ่ ปลดล็อคให้คนไทยทุกคนสามารถใช้บัญชี FCD ได้ง่ายขึ้นเหมือนกับการใช้บัญชีเงินบาท คือ เปิดง่าย ไม่จำกัดวงเงิน และโอนเงินในประเทศระหว่างบัญชี FCD ของคนไทยด้วยกันได้อย่างเสรีขึ้นอีกด้วย  มาทำความรู้จักบัญชี “FCD โฉมใหม่” กัน 

บัญชี FCD คืออะไร
บัญชี FCD คือ บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ต่าง ๆ ในไทยให้บริการรับฝากอยู่มากกว่า 15 สกุล ไม่ว่าจะเป็น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) หยวน (CNY) และสกุลอื่น ๆ โดยเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ

บัญชี FCD มีประโยชน์กับใครบ้าง
บัญชี FCD  มีประโยชน์แก่ผู้ที่มีหรือจะมีรายได้หรือรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ จำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ครอบคลุมทั้งรายย่อยและภาคธุรกิจ ดังนี้  
1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SMEs หากเป็นผู้ส่งออกสามารถใช้ FCD เก็บรายได้จากการส่งออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อรอขายในเวลาที่ต้องการ หรือเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้ ช่วยให้ไม่ต้องขายเงินตราต่างประเทศแล้วกลับมาซื้อเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เสียส่วนต่าง (spread) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับ ธพ.โดยไม่จำเป็น ด้านผู้นำเข้าที่ต้องจ่ายค่าสินค้านำเข้า สามารถทยอยซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่พอใจ และฝากเข้าบัญชี FCD เพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้าในอนาคตได้

2. นักลงทุน ที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศและฝากเข้าบัญชี FCD เพื่อเตรียมลงทุนได้ หรือผู้ที่มีเงินลงทุนในต่างประเทศแล้ว ก็สามารถเก็บรายได้จากการลงทุนในบัญชี FCD เพื่อลงทุนต่อในอนาคต ซึ่งขณะนี้ ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในทองคำเป็น USD เป็นต้น
3. ประชาชนทั่วไป สามารถทยอยซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อเตรียมชำระค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น  ส่งบุตรหลานเรียนในต่างประเทศ เป็นต้น ตลอดจนสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD เพื่อลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ และถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกกลับเป็นเงินบาทได้เมื่อต้องการ

บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ FCD โฉมใหม่ มีดีมากกว่าที่คิด

บัญชี FCD โฉมใหม่ดีกว่าเดิมอย่างไร
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมให้คนไทย  มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ภายใต้โครงการ “การปรับระบบนิเวศตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่” (New FX Ecosystem) ดังนี้ 
1. ยกเลิกการแยกประเภทบัญชี  จากเดิมที่มี  3  ประเภท คือ (1) บัญชี FCD ทั่วไป (2) บัญชี FCD  ซื้อฝากแบบไม่มีภาระผูกพัน และ (3) บัญชี FCD  เพื่อการลงทุน
2. ไม่จำกัดยอดคงค้าง จะฝากเก็บไว้เท่าไรก็ได้ จากเดิมที่บางประเภทบัญชีจะมีการจำกัดยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน
3. ซื้อเงินตราต่างประเทศเข้าฝากได้อย่างเสรีและไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน จากเดิมที่ต้องแสดงเอกสารประกอบการทำธุรกรรมด้วย (ส่วนการถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเป็นเงินบาททำได้เสรีอยู่แล้วก่อนการผ่อนคลายครั้งนี้)
4. โอนในประเทศไปบัญชี FCD อื่นของคนไทยได้ (ไม่รวมถึงการโอนเพื่อซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศระหว่างคนไทย)
 

ความแพร่หลายของบัญชี FCD โฉมใหม่
                นับตั้งแต่มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในเดือนพฤศจิกายนปี 2563 พบว่า มีการใช้บัญชี FCD เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนจากจำนวนบัญชี FCD และปริมาณธุรกรรมฝากถอนบัญชี FCD ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนบัญชี FCD เพิ่มขึ้น 6% จากประมาณ 1.92 แสนบัญชี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็น 2.05 แสนบัญชี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ในขณะที่มูลค่าการทำธุรกรรมฝากถอนบัญชี FCD เฉลี่ยต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.0 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 1.4 แสนล้านดอลลาร์  หลังผ่อนคลายหลักเกณฑ์    

บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ FCD โฉมใหม่ มีดีมากกว่าที่คิด
                   ธนาคารพาณิชย์เองก็ตอบรับบัญชี FCD โฉมใหม่เป็นอย่างดี ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชี FCD ทางช่องทาง online ทั้งผ่าน Internet banking หรือ Mobile Application ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝาก หรือถอนเพื่อขายรับเงินบาทกับ ธพ. หรือโอนกันในประเทศระหว่างบัญชี FCD ของคนไทยด้วยกัน โดย ธพ.ส่วนใหญ่ได้งดการคิดค่าธรรมเนียมการโอนในประเทศไปบัญชี FCD อื่นของคนไทยที่อยู่ใน ธพ.เดียวกันด้วย 

อยากใช้บัญชี FCD โฉมใหม่ต้องทำอย่างไร
         ข้อดีของบัญชี FCD โฉมใหม่ เปิดง่าย ใช้สะดวก เอื้อต่อการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศมากขึ้น พร้อมต้นทุนที่ถูกลงกว่าในอดีต ผู้สนใจเปิดบัญชี FCD ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำได้โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ส่วนนิติบุคคลต้องมีเอกสาร เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงาน
           การประชุมอนุมัติการเปิดบัญชี สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในบริษัท เป็นต้น โดยสามารถติดต่อ ธพ.ขอใช้บริการได้ ทั้งที่สาขาและทางออนไลน์ที่บางแห่งมีให้บริการ สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้จากเว็บไซต์โดยตรง 
    บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ ธปท.