ใครเป็นใคร! 6 รมต.ใหม่ป้ายแดง

ใครเป็นใคร! 6 รมต.ใหม่ป้ายแดง

เรียกได้ว่าไม่พลิกโผ สำหรับ 6 รัฐมนตรีใหม่ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้วช่วงบ่ายวันนี้ (6 ส.ค.) ถือเป็น "รมต.ป้ายแดง" ที่น่าสนใจปูมหลัง

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) , กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) , กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) , กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited , กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ , กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย, กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และเป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ กรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก รัฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยเป็นที่ปรึกษาให้ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ขณะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า ,เป็นที่ปรึกษาให้กับจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์ ได้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และลาออกตาม พล.ต.สนั่น มาก่อตั้งพรรคมหาชน และรับตำแหน่งเป็น หัวหน้าพรรคมหาชน และเมื่อปี 2550 เอนกได้ร่วมกับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ ศ.ดร.เอนก ก็ได้ลาออกจากพรรคดังกล่าวในปีต่อมา และ ปี พ.ศ. 2561เป็นสมาชิกและกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จบศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรินสิริแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ และนักการเมืองในพื้นที่ชลบุรี

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักการเมืองในพื้นที่ชัยนาท เป็นส.ส.หลายสมัย และเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตร

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จบการศึกษา ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปริญญาโท Master of Science (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Business Administration (Applied Economics) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Finance) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตำแหน่งด้านวิชาการก่อนออกมาเล่นการเมือง คือ ศาสตราจารย์ เส้นทางการเมือง เริ่มตั้งแต่สมัย พล.อ.ประยุทธ์ ยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แล้วตั้งรัฐบาล คสช. ได้เข้ามางานเป็น "ผู้ช่วยรัฐมนตรี" กระทรวงการคลัง ปี 2548 ที่มี "อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์" เป็น รมว. ต่อมา ได้เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต่อมาภายหลังลาออกจากตำแหน่งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ชุดปัจจุบัน ผลงานช่วยคิดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชารัฐ

ต้องติดตามการ "นโยบาย" และทำงานของ "รมต.คนใหม่ป้ายแดง" จะแรงดีเป็นงานเป็นการ แก้ปัญหาประชาชนได้มากน้อยขนาดไหน..