สปช.ต้องครบ250?

สปช.ต้องครบ250?

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึง 2 ตุลาคม วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูป

(สปช.) จำนวน 250 คน แต่ก่อนถึงวันนั้น ข่าว "ฮั้ว" กันของกรรมการสรรหาระดับจังหวัดซึ่งมีมาตั้งแต่แรกเริ่มการสรรหา บางจังหวัดให้กรรมการ 5 คนแบ่งโควตากัน เสนอชื่อคนละ 1 รายชื่อ จังหวัดนั้นจะได้ครบ 5 รายชื่อ บางจังหวัด กรรมการให้เครือญาติ ลูกเขย มาเข้ารับการสรรหา แม้รายชื่อของแต่ละจังหวัดจะปิด "ลับ" ตามคำสั่งของหัวหน้าคสช. พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ข่าวว่าจังหวัดไหนใครสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาบ้าง ก็เปิดเผยต่อสาธารณชนไปก่อนหน้านี้แล้ว

>>> สำหรับ กระบวนการสรรหา เริ่มตั้งแต่ ระยะแรก ระหว่างวันที่ 3 ก.ย.-12 ก.ย. เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อผู้ที่จะเป็น สปช. เพื่อส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 คณะ คัดเลือกให้เหลืออย่างน้อยคณะละ 50 คน ระยะที่สอง ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. - 22 ก.ย. ก่อนที่ คสช.จะใช้เวลา 10 วัน คือตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-2 ต.ค. คัดเลือก สปช. จำนวน 250 คน

>>> เมื่อกระบวนการสรรหาสปช. เริ่มต้น "ผิด" ตั้งแต่แรก การได้มาซึ่งสมาชิกสปช. ก็ย่อมจะผิดไปจากเจตนารมณ์ของ คสช. คำถามที่จะตามมา คือ สปช.จำเป็นต้องมีสมาชิกครบ 250 คนหรือไม่ สำหรับที่มาของ สปช. นั้น คสช.จะดำเนินการคัดเลือกจากรายชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเสนอชื่อจังหวัดละ 5 คน แล้วพิจารณาเหลือ จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน ที่เหลือคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ (11 คณะ) เสนอให้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 250 คน หมายความว่า คสช.จะตั้ง สปช. จำนวนที่น้อยกว่า 250 คน ก็ได้

>>> กรณีนี้เทียบเคียงกับจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 220 คน ครั้งแรกคสช. ตั้ง 200 คน หมายความว่า ถ้ามีบุคคลที่เหมาะสมจะตั้งเป็น สนช. เพิ่มอีกก็ได้ แม้ว่าเวลานี้มี สนช.เหลืออยู่ 192 คน คสช.ยังไม่ตั้งใครเพิ่มเข้ามา สปช.ก็เช่นเดียวกัน ถ้าได้คนไม่เหมาะสม หรือจังหวัดไหนกรรมการสรรหาไม่เล่นตามกติกา ก็ไม่จำเป็นต้องดันทุรังตั้งให้ครบ 250 คน ลองชั่งน้ำหนักดูว่า ถ้าคนที่ไม่เล่นตามกติกาแต่แรกแล้ว จะวางใจให้รับผิดชอบงานปฏิรูปประเทศได้อย่างไร เพราะงานปฏิรูปมีความสำคัญต่อการกำหนดอนาคตประเทศไทย ย่อมจะได้คนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคมมาทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง

>>> วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงาน ป... จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ที่ โรงภาพยนตร์เอสพานาดซีเนเพล็กซ์ งามวงศ์วาน (แยกแคราย) โดยมี ประธานกรรมการ ป... ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานในพิธีเปิด และกรรมการ ป... ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

>>> จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง "เปิดมุมมองคนรุ่นใหม่กับสร้างสรรค์สื่อต้านโกง" โดยผู้ชนะการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ต่อด้วยการรับชมผลงานรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งรับชมผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป...