หลายคำถาม กับหนึ่งคำตอบ

หลายคำถาม กับหนึ่งคำตอบ

หากเทียบกับชีวิตของมนุษย์ เมื่อวัยเดินทางมาถึง 25 ปี น่าจะเป็นวัยทำงาน ที่เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของชุมชนนั้น

สังคมนั้นและประเทศนั้น

ดิฉันขอถือโอกาส และขอใช้พื้นที่นี้ เรียนแจ้ง บอกกล่าว แนวตอบคำถามบวกการบอกเล่า ที่อาจจะช่วยสร้างความเข้าใจ กับการเดินทาง มาถึงปีที่ 25 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในปี 2557 นี้ นะคะ

คำถาม : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกิดมายังไงกัน

คำตอบ : เกิดจากการรวมตัวกันของ คนทำงานในโบรกเกอร์ และนักลงทุน ในยุคก่อนปี 2532 พวกเขาคุย คุยกัน แลกข้อมูลการลงทุน เรื่องหุ้น และเห็นชอบร่วมกันว่า ตั้งเป็น ชมรมกันซะเลย

คำถาม : พอเป็นชมรม และรวมตัวกันยังไงต่อล่ะ

คำตอบ : นัดคุยกัน เป็นประจำแลกข่าวกัน หุ้น ตัวโน้น ตัวนี้

คำถาม : ใช้เงินทุน ที่ไหน มาทำงานกันล่ะ

คำตอบ : เป็นเงินส่วนตัวของแต่ละคนที่มาประชุมกัน จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มกันเอง ใครกิน ใครจ่าย

คำถาม : ใครเป็นเจ้าของสมาคมฯ

คำตอบ : ไม่มีใคร เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็นของตระกูลใด หลังตั้งเป็น ชมรมจึงขยับยกฐานะเป็น สมาคมในปี 2532 ประสงค์ร่วมกันว่า จะทำให้เป็นของสมาชิกทุกคน และทำงานแบบไม่แสวงหากำไร จนกลายเป็นตัวแทน ของฝ่ายผู้ถือหุ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการในตลาดเงิน ตลาดทุน รวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ อาทิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น

คำถาม : สมาคมฯ ทำงานอะไร เป็นชิ้น เป็นอันบ้าง

คำตอบ : หลังจากได้รับแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ จาก ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ในปี 2545 จึงมีการเริ่มงานที่จะช่วยสร้างความสมดุล ให้ตลาดหุ้นไทย คือ เมื่อมีฝั่งของสินค้าหรือบริษัทจดทะเบียน ทยอยเดินหน้าเรียงเข้าตลาดหุ้น ให้ผู้ลงทุนได้เลือกมากขึ้น เป็นการขยายตัวของตลาดหุ้น ตามภาวการณ์ของเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องสร้างสมดุลด้านผู้ลงทุน ที่จะช่วยให้มีการถ่วงดุล ตรวจสอบระหว่างกันได้ เพราะมีบทเรียนในอดีต กรณีการฉ้อฉลของผู้บริหาร จนผู้ลงทุนเสียหายกันมาแล้ว เช่น กรณี ราชาเงินทุน จนมาถึงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540

สมาคมฯ เริ่มโครงการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2549 โดยเป็นการส่งตัวแทนที่เรียกว่า อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีการประเมิน ตามแบบฟอร์ม ที่เห็นชอบร่วมกัน จากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ตลท. และบริษัทจดทะเบียน และให้คะแนนตามเกณฑ์ เต็มเพดาน ที่ 100 คะแนน

คำถาม : ใช้สิทธิใด เข้าร่วมประชุม กันล่ะ

คำตอบ : เพื่อให้ได้รับสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ จึงซื้อหุ้น ของทุกบริษัทจดทะเบียน เพียงหนึ่งบอร์ดล็อต หรือเพียงเศษหุ้น เพื่อให้ได้รับสิทธิ ในการรับข้อมูลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทน และไม่มีนโยบายขายออก แม้บริษัทนั้นจะออกจาก ตลาดหุ้นไปแล้วก็ตาม จึงมีอาการฮา กันอยู่บ้าง เมื่อสมาคมฯ ถือหุ้นบางแห่งเพียงหนึ่งหุ้น โดยเดินยืดเข้าประชุมอย่างเต็มศักดิ์ศรี จริงๆ

คำถาม : ใช้เงินทุนการดำเนินการ มาจากแหล่งใด

คำตอบ : ได้รับการสนับสนุน จาก ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจของการเป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นฐานของการจัดทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็งให้สัมฤทธิผล

คำถาม : กรรมการของสมาคมฯ คือใคร

คำตอบ : มาจากการเสนอชื่อของสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการสรรหา เป็นผู้กลั่นกรอง กรรมการทุกคนของสมาคมฯ ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเบี้ยประชุม เป็นการทำงานแบบจิตอาสามีวาระ 3 ปี

คำถาม : มีใครเป็นนายกสมาคมฯ กันบ้าง

คำตอบ : ตลอดเวลา 25 ปี ของสมาคมฯ มีนายกสมาคมฯ จำนวน 9 คน คือ คุณทวี วิริยฑูรย์ คุณพิสิทธิ์ นิวาตพันธุ์ คุณนาตศิริ วิมลเฉลา (ถึงแก่กรรม) คุณธวัช อานันโทไท คุณฉัตรชัย วีระเมธีกุล คุณมนตรี ฐิรโฆไท คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ และคุณมงคล ลีลาธรรม-คนปัจจุบัน

คำถาม : งานแกนหลัก ในอนาคต คือ อะไร

คำตอบ : ฐานรากที่ปักหลัก แน่นหนา คือ การเป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ที่ทำงานในพื้นที่ส่วนรวม ด้วยโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ ให้คะแนนในส่วนสองในห้า ของการประเมิน ตามหลักการธรรมาภิบาลของประเทศไทย คือ การเปิดเผยข้อมูลและสิทธิการเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และนำคะแนนไปประเมิน ระดับธรรมาภิบาลเทียบเคียงกันในระดับภูมิภาค

เพื่อส่งเสริม รณรงค์ให้ทุกบริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญ กับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สมาคมฯ จึงจัดให้มีการมอบรางวัล Investors’ Choice Award มาตั้งแต่ปี 2555 เป็นปีแรก มอบทุกสองปี เพื่อให้เวลาในการสะสมคะแนนให้เต็มร้อย อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

และพัฒนา ยกระดับการทำงาน ของ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเพราะพวกเขา เหล่านั้น จะเป็นนักลงทุน ที่มีวุฒิภาวะ มีคุณภาพที่ดี มีความชาญฉลาด ก้าวทันต่อการพัฒนาตลาดหุ้นไทย ได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อปี 2555 มีบริษัทจดทะเบียน ทำคะแนนเต็มร้อย ต่อเนื่องกัน 4 ปี ซ้อน จำนวน 17 แห่ง และในปี 2557 ก็ถึงรอบที่จะมอบรางวัลInvestors’ Choice Award เป็นครั้งที่ 2 คราวนี้ มีการแบ่งประเภท การให้กำลังใจกันออกไปเป็น 4 ประเภท คือ 6 ปี, 5 ปี 4 ปี และรางวัลน้องใหม่ New Listing จัดครั้งแรก ก็เต็มร้อยทันที มีใคร เป็นใครนั้น ติดตาม ในวันที่ 25 กันยายน 2557 นี้ จะมีพิธีการมอบรางวัลที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม : สมาคมฯ ไม่เห็นทำอะไร ให้นักลงทุนรายบุคคล (รายย่อย) เลย ไม่มีสมาคมฯ นี้ก็ยังได้นะ

คำตอบ : คำถามนี้ แรงได้ใจจริง จริง อยากตอบเชียวล่ะคะ สมาคมฯ จะยึดหลักการทำงานเพื่อนักลงทุนทุกคน โดยส่วนรวม ไม่ใช่เพียงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือผู้ถือหุ้นตัวหนึ่ง ตัวใด มองพิศ มองเผิน จึงเหมือนผิวๆ ไม่เห็นเข้าข้างฉันเลย ช้าก่อนขอให้มองมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องยอมรับว่า ตลาดหุ้นเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาล ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย มีคนได้ ย่อมมีคนเสีย ไม่ง่ายที่จะดำรงสภาวะกลางๆ มองทะลุมิติของผลประโยชน์ส่วนตน ข้ามช้อตไปยังส่วนรวม ที่อาจจับต้องไม่ได้ เป็นนามธรรม ที่ลอยไหวๆ ไม่ได้ดั่งใจ ใครๆ อีกหลายคน

หากย้อนกลับไปอ่าน คำถาม ที่คลี่คลายด้วยคำตอบ ไล่เรียงมา คุณๆ จะพอได้ภาพนั้น ความมั่นคงในหลักการต้องใช้เวลา เหมือนวางฐานราก ด้วยการวางอิฐ สร้างกำแพงเรียงไปทีละก้อน ย่อมต้องใช้เวลา 25 ปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาจไม่เร้าใจ คนยุคดิจิทัล ที่ต้องการมรรคผลเร็ว ทันตาเห็น แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่งพิงของนักลงทุนรายบุคคลได้ ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ เชื่อมั่น ศรัทธา เข้มแข็ง จิตอาสา เสียสละ ……คำตอบเดียว ที่ตอบหลายคำถาม คุณๆ เลือกหยิบไปใช้ได้ ดั่งใจปรารถนา……