สถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ

สถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ

ความท้าทาย คือ “วิสัยทัศน์” การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ในการผลักดันเพื่อให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องถือเป็นการรวมพลังกันครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งหมด เป็นการรวมพลังกันทั้งพลังกาย พลังสติปัญญา เวลา ทรัพยากร เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทุกแห่งจะร่วมกันจัดสรรเข้ามาเพื่อผลักดันให้กิจการครั้งนี้สำเร็จลงได้ในที่สุด โดยหัวใจสำคัญของการรวมพลังครั้งนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ ความพยายามที่จะต้องร่วมกันนำความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งที่เป็นเครือข่ายหรืออาจเป็นเครือข่ายร่วมด้วยในอนาคตออกไปสู่ประชาชนและสู่สังคมให้มากที่สุด เพื่อช่วยกันสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็งสามารถต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้มากขึ้น

: ความท้าทาย คือ การขับเคลื่อนด้วยพลังที่เข้มแข็ง

การเกิดขึ้นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีเป้าประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างหนึ่ง ก็คือ การมาทำงานร่วม การคิดร่วม และการตัดสินใจร่วม บนพื้นฐานของความแตกต่าง เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกัน มีเป้าหมายต่างกัน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมีความเข้มแข็งที่ต่างกัน แต่ความท้าทายของเราอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้เราสามารถบริหารจัดการโดยรวมความต่างนั้นเข้ามาหลอมรวมกัน จนเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งได้ในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุมอธิการบดีได้แสดงบทบาทให้ปรากฏขึ้นแก่สายตาประชาชนมาแล้วว่า ในยามจำเป็นหรือยามคับขัน ทปอ. เป็นกลุ่มที่มีพลังและร่วมกันชี้แนะสังคมให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การรวมพลังเพื่อร่วมกันจัดตั้งทีวีสาธารณะในครั้งนี้ก็เช่นกัน เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความต่างในศาสตร์หลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด รวมตลอดถึง เวลา และทรัพยากรต่างๆ เพื่อร่วมกันทำให้กิจกรรมนี้เป็นช่องทางให้เราจะสามารถถ่ายโอนความรู้ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมในที่สุด ทำให้สังคมได้รับประโยชน์ทั้งจากความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและต้องทำให้เกิดสัมฤทธิผลมากที่สุดด้วย

: ความท้าทาย คือ การจัดหางบประมาณที่เหมาะสมทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันในกิจการโทรทัศน์ เราตระหนักดีว่า การบริหารจัดการทางด้านการเงินก็เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ในขณะที่เราต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวของเราเองเพราะต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางและการไม่ถูกครอบงำจากทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพของรายการในระดับมาตรฐานสากลด้วย แม้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่ายจะให้การสนับสนุนงบประมาณเข้ามาส่วนหนึ่ง แต่เราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้จากส่วนอื่นๆ เข้ามาเสริมเพิ่มเติมด้วย เช่น รายได้จากการประชาสัมพันธ์ที่เน้นภาพลักษณ์ ซึ่งมิใช่การโฆษณาคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังนั้นเรายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกัน เป็น “เจ้าของ” ด้วยการขอรับทุนสนับสนุนตามแนวทางที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่จากภาคประชาชนทั่วไปที่ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

: ความท้าทาย คือ การเปิดโอกาสภาคธุรกิจเข้ามาช่วยกันดูแลสังคม

สถานีโทรทัศน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ต้องนับเป็นโอกาสอันดีที่ภาคธุรกิจซึ่งมีความต้องการที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมอยู่แล้ว แต่อาจมีข้อจำกัดเพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำให้ถูกจำกัดอยู่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าธุรกิจเหล่านั้นได้มีโอกาสขยายผลออกมาทางด้านการศึกษาเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจเกิดโอกาสในการช่วยเหลือดูแลสังคมร่วมกันได้ เพราะปัจจุบันความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็วของการสื่อสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่กระทั่ง Social Media ในแต่ละวันจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ออกมามากมาย ซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง ฉะนั้นสื่อที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นความจำเป็นและมีความสำคัญที่สังคมเราจะต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น เพราะจะทำให้ประชาชนได้เข้าใจในประเด็นต่างๆ ได้ถูกต้องรวดเร็วทันต่อปัญหาและการแก้ไขมากขึ้น

: ความท้าทาย คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพคน

สำหรับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เราก้าวเข้ามาอยู่ในขั้นตอน หรือการระดมแนวคิดเพื่อการจัดทำ “การปฏิรูปประเทศ” มีประเด็นมากมายที่ผู้คนในสังคมต้องมีการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยกันเอง หรือการสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ ของสังคม สถานีแห่งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันให้ตกผลึกเป็นความคิดร่วมกันของทุกคน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและสามารถผลักดันประเทศให้เดินหน้าต่อไป การใช้ช่องทางทีวีสาธารณะของมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศได้

นอกจากนี้ ทีวีสาธารณะของมหาวิทยาลัย ยังมีความสำคัญในการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น สำหรับกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ทีวีสาธารณะของมหาวิทยาลัยก็อาจมีรายการที่แนะนำสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ วิชาชีพต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร เข้ามาเรียนแล้วจะได้รู้อะไร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าต้องการเข้าสู่วิชาชีพนั้นจริงๆ และเพื่อทำให้รู้จักสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น หรือสำหรับกลุ่มเด็กๆ เยาวชนที่ควรได้รับการเรียนรู้ตามพัฒนาการของช่วงวัยผ่านทางสื่อที่ไว้วางใจได้ สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก็จะมีรายการที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานและเพื่อให้พัฒนาการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัย เพราะเราตระหนักว่ากลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา และเราจะต้องสร้างให้ประชาชนทุกคนสามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง “เพราะทั้งชีวิตคือการเรียนรู้ Learning Never Ends” ซึ่งเป็นคำขวัญ หรือ Slogan ของช่องสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะแห่งนี้

: เป้าหมายความสำเร็จ

จากประสบการณ์ที่ตระหนักว่า การผลิตรายการของสถาบันการศึกษาต้องมีความสามารถในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และน่าสนใจ ไปพร้อมๆ กับการรักษาระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานสากลที่ได้รับมาจากประสบการณ์การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ รามาชาแนล ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ที่จะมุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพเป็นหลัก และ สถานีโทรทัศน์ มหิดลชาแนล ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมุ่งให้ด้านรู้ในศาสตร์ทุกศาสตร์ ทำให้เราเชื่อมั่นว่า การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ หรือ ม.ทีวี ทีวีของมหาวิทยาลัย หรือ MORE TV หรือ เป็นมากกว่าทีวี จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับประชาชนได้มากกว่าการเป็นสถานีโทรทัศน์ทั่วๆ ไป

การเกิดขึ้นของ ม.ทีวี หรือ MORE TV ในครั้งนี้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกและครั้งสำคัญที่เราจะได้เห็นประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่มีสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยจะเกิดมีสถานีโทรทัศน์ที่ทำหน้าที่มากกว่าโทรทัศน์ ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนทุกอาชีพทุกฐานะได้เข้าถึงอย่างเสมอภาค และอาจจะถึงเวลาสักทีที่บ้านเมืองเราจะมีสถานีโทรทัศน์ที่มีการใช้ความรู้เป็นเครื่องนำทาง ส่งสารสาระที่น่าเชื่อถือถึงผู้ชมและเห็นประโยชน์ของสังคมเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำหน้าที่สื่อสาธารณะอย่างแท้จริง