คุณภาพของคนไทยในการสร้างชาติสำคัญอย่างไร

คุณภาพของคนไทยในการสร้างชาติสำคัญอย่างไร

คนไทยพร้อมหรือไม่ ที่จะสร้างอนาคตให้ประเทศไทย

บทความนี้เขียนขึ้นโดยแรงบันดาลใจในเหตุการณ์อันหนึ่ง คือ เรื่องความต้องการแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีหลายพวกเช่น เขมร พม่า ญวน และอื่นๆ เพราะในขณะนี้แรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องสำคัญที่ คสช.ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากเขากลับบ้านทำให้งานการต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป เช่น เรื่องประมง การก่อสร้าง งานตัดเย็บเสื้อผ้า

ทำให้สงสัยว่างานดังกล่าวนี้ คนไทยทำไมไม่ทำเอง? ซึ่งจะทำให้คนไทยมีงานทำ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนชาติอื่น คนไทยบ่นว่าไม่มีงานทำ แต่คนไทยทำอะไรบ้างทุกวันนี้ ใช้ชีวิตอย่างไม่มีสาระ กินเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ให้ภรรยาเลี้ยงดู ชีวิตเต็มไปด้วยอบายมุข หาความเจริญไม่ได้เลย นี่คือพลเมืองของชาติ ซึ่งเราหวังว่าจะสร้างอนาคตชาติไทยให้เจริญ

ถ้าชายไทยทุกคนมีโอกาสบวชเรียน มีพระอุปัชฌาย์สั่งสอนให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างยิ่ง แม้เมื่อสึกเป็นฆราวาสก็ยังยับยั้งกิเลสได้บ้าง

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ช่วยให้คนพ้นจากอวิชชา สามารถใช้ชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยสติปัญญา เป็นพลเมืองดี ช่วยกันสร้างอนาคตให้ชาติไทยเป็นประเทศที่สงบร่มเย็น เราต้องปฏิรูปการศึกษาโดยมีครูและสิ่งแวดล้อมที่สอนให้คนไทยฉลาด สุขุม รอบรู้ รู้จักคิดด้วยตนเอง ทั้งธรรมะและความฉลาดของประชาชนจะนำพาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยืนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี

ขอตั้งจิตอธิษฐานของคนวัย 84 ปี แต่สำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษผู้เสียสละ ต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้เรามีแผ่นดินไทยอยู่อย่างสุขสบายดีจนทุกวันนี้ ขอให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สำหรับลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยตลอดไป แต่เราต้องสำนึกเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่ต้องขวนขวาย

ดังนั้น ถึงเวลาที่เราจะทำงานเพื่ออนาคตของชาติเรา สำหรับลูกหลานเราต่อไป