เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

19 ธันวาคม 2561
8,552

เล่าสู่กันฟังเรื่อง TFRS 15

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปร่วมเสวนาในเวที AC Forum ซึ่งจัดโดย KPMG Thailand ในหัวข้อ TFRS 15 Ready for the Challenges

มีรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เตรียมตัว ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 

ที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวของรวมถึงผู้ใช้งบการเงินบ้างแล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบจากหลักการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนไป จึงขอนำเสนอข้อมูล เพื่อทำความรู้จักกับ TFRS 15 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากล (International Accounting Standards Board:IASB) ได้ประกาศและเผยแพร่มาตรฐานฉบับใหม่เรื่องการรับรู้รายได้ IFRS 15 Revenue from contracts with customer ตั้งแต่ เดือน พ.ค.2557 โดยร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา(Financial Cccounting Standards Board:FASB) เพื่อพัฒนามาตรฐานในการรับรู้รายได้ให้มีแบบแผนเดียวกันสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลการบังคับใช้ ตั้งแต่ ม.ค.2561

สำหรับประเทศไทยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ดำเนินการ แปล IFRS 15 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (www.fap.or.th)เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักบัญชีและสาธารณะแล้ว และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยจะบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 และมีผลให้มาตรฐานการบัญชีไทยที่ถูกยกเลิกคือ TAS 11 สัญญาก่อสร้าง TAS 18 รายได้ TSIC 31 รายได้ TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

TFRIC 15 สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ TFRIC 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า มาตรฐานเรื่องรายได้ฉบับใหม่ จะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปว่าจะรับรู้รายได้อย่างไร จำนวนเท่าไหร่และเมื่อใด โดยให้พิจารณาสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามลำดับ 5 ขั้นตอน คือการระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า ภาระกิจที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา

การกำหนดราคาของรายการ การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และการรับรู้รายได้เมื่อกิจการให้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ

เมื่อเจาะลึกลงในรายละเอียดการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานฉบับเดิม TAS 11 และ 18 การขายสินค้ารับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ หรือเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญในสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว แต่ถ้าเป็นภาระการให้บริการหรือสัญญาก่อสร้างต้องรับรู้ตามขั้นตอนความสำเร็จของงาน แต่ตาม TFRS 15 การรับรู้รายได้จะให้ความสำคัญกับการโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า โดยกิจกาต้องประเมินว่า สถานการณ์เข้าเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งของการรับรู้รายได้ตามช่วงเวลา (Overtime) ถ้าไม่เข้าข่ายต้องรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time)

ในการเสวนาได้ยกตัวอย่างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายกิจการจากค่าตอบแทนผันแปร (Variable consideration) เช่น ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด เงินโบนัสตามผลงาน ค่าปรับ การคืนสินค้า ฯลฯ ที่จะทำให้กิจการมีรายได้ต่ำกว่ารายได้ที่จะได้รับจริง นอกจากนี้มาตรฐานฉบับใหม่ ยังกำหนดหลักการในรายละเอียดเรื่องอื่น ๆ อีกมากซึ่งจะทำให้การรับรู้รายได้และต้นทุนที่เปลี่ยนไป กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

TFRS 15 เรื่องภาระผูกพันสำคัญมาก ฝ่ายขายต้องทำความเข้าใจกับฝ่ายบัญชีในเรื่องการตลาดและการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ ผลกระทบจะเริ่มปรากฎในรายงานทางการเงินไตรมาสแรก ของปี 2562 และจะต้องรายงานผลกระทบที่มีต่อกิจการในอนาคตในรายงานทางการเงินปี 2561 ด้วย

ปี 2562 ท่านผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติในเรื่อง SME บัญชีเดียว TFRS 15 ที่มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจเพราะจะส่งผลกระทบต่องบการเงินตามประภทของธุรกิจ และในปี2563ต้องเตรียมพร้อมในเรื่อง TFRS 9&16 ซึ่งมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของกิจการโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับ...

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: