ออนไลน์ประคองตลาด  ยุคโควิดระบาดแรง

ออนไลน์ประคองตลาด   ยุคโควิดระบาดแรง

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้บริษัทรถยนต์ตั้งปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ รูปแบบการตลาดหลายๆ อย่างต้องเปลี่ยนไป เพื่อลดการพบปะของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถ หรือ กิจกรรมการขายที่ต้องหันมาพึ่งพาช่องทางออนไลน์มากขึ้น