ยอดแท็กซี่บริการแย่พุ่ง เดือนธ.ค.ถูกจับนับพันราย

ยอดแท็กซี่บริการแย่พุ่ง เดือนธ.ค.ถูกจับนับพันราย

กรมการขนส่งทางบก เผยเดือน ธ.ค.58 พบผู้กระทำผิดรวม 1,640 ราย แท็กซี่ขึ้นแท่น 1,001 ราย เผยพักใบขับขี่แล้ว 236 ราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงผลการจัดระเบียบรถสาธารณะเมื่อเดือน ธ.ค.58 ว่า กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจพบกระทำผิดรวมทั้งสิ้น 1,640 ราย สูงสุดเป็นรถแท็กซี่ 1,001 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นการปฏิเสธรับผู้โดยสาร 294 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามกำหนด 271 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษี 168 ราย ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะ พบทำผิด 449 ราย ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกำหนด 128 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง 87 ราย ขณะที่รถจักรยานยนต์สาธารณะทำผิด 190 ราย ส่วนใหญ่ฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ 154 ราย

“จำนวนรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร 294 ราย พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นรถแท็กซี่ที่ให้บริการบริเวณราชประสงค์ 277 ราย และพบการปฏิเสธผู้โดยสารซ้ำซาก ซึ่งได้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที 4 ราย และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีอีก 2 ราย นอกนั้นได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ส่งตัวเข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการต่อไป”

นายสนิท กล่าวว่า ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 59 ตั้งแต่เดือนต.ค.- ธ.ค.58 กรมฯได้พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดซ้ำ โดยเฉพาะรถแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำซาก สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 2 ราย ฐานปฏิเสธผู้โดยสาร และสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถแล้ว 26 ราย แบ่งเป็นความผิดไม่รับผู้โดยสาร 19 ราย แสดงกิริยาไม่สมควรอีก 3 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 2 ราย และไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 2 ราย