บอร์ดดีอีตั้งคณะบริหารเงินมุ่งประโยชน์สาธารณะ-ไม่หากำไร

10 พฤศจิกายน 2560
2,450

รัฐมนตรีดีอีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะบริหารเงินกองทุน พร้อมเชิญผู้แทนทุกภาคส่วนร่วมทำงาน ทั้งกำหนดกรอบนโยบาย กลั่นกรองพิจารณาโครงการ และติดตามประเมินผล เน้นบริหารกองทุนฯ อย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรอย่างแท้จริง

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (บอร์ดกองทุนดีอี) ครั้งแรก โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานกองทุน คณะกรรมการการบริหารกองทุน จะเป็นผู้กำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารงานกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระหว่างที่ร่างระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบนโยบายการดำเนินงาน มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นประธานอนุกรรมการมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอกรอบนโยบายการดำเนินงานของกองทุนรวมถึงกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ มีองค์ประกอบทั้งหมด 11 คน โดยปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธานอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ รวมถึงจัดทำกรอบการพิจารณาให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การส่งเสริม และสนับสนุนจากกองทุนเพื่อให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการทำงาน และ 3.คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล มีองค์ประกอบทั้งหมด 15 คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา และเสนอการปรับปรุงแก้ไขการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags: