เปิดชื่อบริษัทคว้า “ASEAN - Thailand’s Top Corporate Brands 2021”

เปิดชื่อบริษัทคว้า “ASEAN - Thailand’s Top Corporate Brands 2021”

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top ให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2564 เผย Intouch Holdings ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ขณะที่ AOT พิชิตรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand ของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564  

ในปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด  โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร 17 องค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2564 แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว 

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

ในปี 2564 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี  ได้แก่  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

เปิดชื่อบริษัทคว้า “ASEAN - Thailand’s Top Corporate Brands 2021”    

สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยมีจำนวน 14 บริษัท  ได้แก่   

- โอสถสภา, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- เมืองไทย แคปปิตอล

- ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

-วีนิไทย,  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

-แลนด์แอนด์เฮ้าส์

-กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

-โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์

-วีจีไอ,  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

-เคซีอี อิเลคโทรนิคส์  

-ดีแทค

 

เปิดชื่อบริษัทคว้า “ASEAN - Thailand’s Top Corporate Brands 2021”

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่  

-Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย   

-Public Bank ประเทศมาเลเซีย   

-SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์   

-Thai Beverage ประเทศสิงคโปร์ 

-บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

- Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade  ประเทศเวียดนาม  

ส่วนบริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์ 768,051 ล้านบาท สำหรับ Thai Beverage Public Company Limited เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตั้งแต่พ.ศ. 2549  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 357,077 ล้านบาท

งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี2557  ซึ่งพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงได้กระทำเป็นเวลาต่อเนื่องถึง  12 ปี  สะท้อนถึงความสำเร็จของงานวิจัยทางวิชาการที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

 

เปิดชื่อบริษัทคว้า “ASEAN - Thailand’s Top Corporate Brands 2021”