UK ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบ. ช่วย “เอเชียแปซิฟิก” ปรับสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

UK ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบ. ช่วย “เอเชียแปซิฟิก” ปรับสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สหราชอาณาจักร ประกาศเงินทุนก้อนใหม่ 274 ล้านปอนด์ หรือกว่า 12,000 ล้านบาท ให้ผ่านโครงการการดำเนินการทางสภาพภูมิอากาศเพื่อการฟื้นฟูเอเชีย และช่วยเหลือผู้คนกว่า 14 ล้านคน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตของสังคมคาร์บอนต่ำและปกป้องสิ่งแวดล้อม

สหราชอาณาจักร ประกาศเงินสนับสนุนก้อนใหม่มากถึง 274 ล้านปอนด์(ราว12,186ล้านบาท) ณ การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ที่เปราะบางจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการเติบโตของสังคมคาร์บอนต่ำ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

โครงการการดำเนินการทางสภาพภูมิอากาศเพื่อการฟื้นฟูเอเชีย (CARA)เป็นโครงการระยะเวลา7ปีที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรลุประเด็นหลัก3ด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการให้เงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ระดมทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ และโครงการที่ช่วยให้ชุมชนที่เปราะบางริเริ่มความพยายามปรับตัวในระดับท้องถิ่น

โครงการเงินทุนระดับภูมิภาคนี้จะร่วมมือกับรัฐบาล สถาบันในระดับนานาชาติในเอเชีย เมือง ชุมชนในระดับท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนทางแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน(nature-based solutions)พัฒนานโยบายและการวางแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการฟื้นฟูเมือง

ส่วนโครงการนี้ มุ่งสนับสนุนผู้คนถึง 14.4 ล้านราย ให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น กระตุ้นเงินลงทุนพื่อการฟื้นตัวจากปัญหาสภาพภูมิอากาศจากภาครัฐและเอกชนราว 1.4 พันล้านปอนด์ (ราว 62,259 ล้านบาท) และปกป้องระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางธรรมชาติ คิดเป็นมูลค่าถึง 130 ล้านปอนด์ (ราว5.8พันล้านบาท)

“อแมนดา มิลลิง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายกิจการเอเชีย) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรกล่าวว่า การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศไม่มีเขตแดน ประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เป็นแนวหน้าเผชิญวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีชุมชนที่เปราะบางที่เสี่ยงประสบภัยจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น พายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง และภัยแล้ง

เงินสนับสนุนก้อนใหม่จากสหราชอาณาจักรนี้ จะให้ผ่านพันธมิตรระดับภูมิภาคซึ่งจะช่วยชุมชนในระดับท้องถิ่น เมือง และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการเติบโตของสังคมคาร์บอนต่ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการปกป้อง ระบบการพยากรณ์สภาพอากาศได้รับการพัฒนา และเมืองต่าง ๆ จะได้รับการออกแบบวางแผนให้ทนทานต่อน้ำท่วมและพายุ และจะมีการระดมเงินทุนให้ชุมชนรากหญ้าที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

โครงการ CARA จะเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ผ่านโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่นำโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักร ธนาคารพัฒนาเอเชีย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)และศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาแบบบูรณาการ(ICIMOD)