'กรมการกงสุล' ปรับโฉมงานบริการหนังสือเดินทางในยุคเอไอ

'กรมการกงสุล' ปรับโฉมงานบริการหนังสือเดินทางในยุคเอไอ

กรมการกงสุลเตรียมพัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ โดยจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในช่วงปลายปี 2567 เพื่อให้เอกชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ในปี 2567 นี้ กรมการกงสุลอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการประกวดราคาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ (ระยะที่ 4) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2569 โดยเน้นพัฒนางานบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ และเข้าถึงได้หลายช่องทาง  

กรมการกงสุลมีแผนปรับโฉมหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ตามกระแสเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการรูปภาพสี ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูงพัฒนาไปมากจนมั่นใจในคุณภาพ ความสวยงาม และความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาระบบยื่นขอหนังสือเดินทางออนไลน์สำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางแล้วและมีอายุเกิน 20 ปี การพัฒนาตู้ยื่นขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (passport kiosk) ให้ทันสมัยมากขึ้น การนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC) ที่แม่นยำ รวมทั้งเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

อนึ่ง กรมการกงสุลได้เริ่มผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก (ระยะที่ 1) ในปี พ.ศ. 2548 โดยในปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งจะหมดสัญญาในกลางปี 2569 

กรมการกงสุลคาดว่าจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในช่วงปลายปี 2567 เพื่อให้เอกชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน TOR เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

ในยุคปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรือ Generative AI เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องปรับตัวและรับมือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่อย่างมั่นใจตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน