เปิด 8 ข้อเสนอจากนักวิชาการ เพื่ออนาคต 'อาเซียน - ออสเตรเลีย'

เปิด 8 ข้อเสนอจากนักวิชาการ เพื่ออนาคต 'อาเซียน - ออสเตรเลีย'

คณะนักวิชาการด้านอาเซียนจากออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ได้จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่ออนาคตที่ดี และเพื่อความมั่นคงร่วมกันไว้ 8 ข้อ

คณะนักวิชาการด้านอาเซียนจากออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา นำโดยนิโคลัส เฟอร์เรลลี จากมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย ร่วมกันเปิดตัวรายงาน “ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: อาเซียน-ออสเตรเลีย หลัง 50 ปีแรก” (Comprehensive Strategic Partners: ASEAN and Australia after the first 50 years 2024) และให้ข้อเสนอแนะสำหรับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย หลังจากผ่านหมุดหมาย 50 ปีแรกประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่

1. ตั้งศูนย์อาเซียน-ออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียโดดเด่นด้านมหาวิทยาลัย กลุ่มคลังสมอง องค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่จะรับผิดชอบพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. บูรณาการตัวแบบผู้นำเยาวชนอาเซียน-ออสเตรเลีย ผ่านโครงการริเริ่มออสเตรเลียอวอร์ด, ให้ทุนการศึกษา แผนการโคลัมโบใหม่ และอื่นๆ ออสเตรเลียลงทุนอย่างมากในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการศึกษากับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน อาเซียน และออสเตรเลียสามารถเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ และภายใต้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ออสเตรเลีย และอาเซียนควรพิจารณาสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลร่วมกัน

4. แบ่งปันนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปลี่ยนผ่านพลังงาน ออสเตรเลีย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถร่วมมือกันพัฒนาสายส่งอัจฉริยะ ระบบนิเวศการผลิตรถอีวี และสร้างการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่

5.เสริมแกร่งให้ติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียน

6.กระชับสัมพันธ์ทางการทูตกับอาเซียนทั้งเชิงลึก และเป็นวงกว้าง หลายครั้งที่ออสเตรเลียถูกมองว่า ยังตามหลังประเทศคู่เจรจาอาเซียนรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

7.ลงทุนต่อเนื่องในความมั่นคงของอินโดแปซิฟิก และความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน อาเซียนและออสเตรเลียมีผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอันสุขสงบ ครอบคลุม มั่นคง มั่งคั่ง การจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องรักษา และส่งเสริมปทัสถานที่เห็นชอบร่วมกัน

8. ลงทุนด้านสันติภาพ ความมั่นคง และพัฒนาความร่วมมือกับสมาชิกใหม่ของอาเซียน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์