‘ปานปรีย์’ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชา

‘ปานปรีย์’ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชา

"ปานปรีย์ พหิทธานุกร" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบชายแดน ระหว่างไทย - กัมพูชา

"ปานปรีย์ พหิทธานุกร" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย.66) ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชามากขึ้น

‘ปานปรีย์’ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชา ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ

ปานปรีย์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวโน้มด้านการค้า และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน การเตรียมการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อย่างเป็นทางการ การพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางราง รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนมากขึ้น

หลังการหารือ ปานปรีย์ได้เดินสำรวจพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก - ปอยเปต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปอยเปต กัมพูชา ให้การต้อนรับ จากนั้นไปสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดโรงเกลือ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–กัมพูชา

 

‘ปานปรีย์’ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชา ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ

หลังจากนั้น เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา ให้การต้อนรับ เพื่อรองรับการเปิดใช้สะพานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดนและลดความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก - ปอยเปต ซึ่งเป็นช่องทางการค้าหลักที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับกัมพูชาในปัจจุบัน

‘ปานปรีย์’ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - กัมพูชา ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ ปานปรีย์ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานกองทัพบกในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือ ในพื้นที่ชายแดนของอำเภออรัญประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชน การเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ และเพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ ไทย และกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อปี 2565 ไทย - กัมพูชามีมูลค่าการค้าระหว่างกันมากกว่า 300,000 ล้านบาท โดย 60% เป็นการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดสระแก้ว เป็นช่องทางการค้าระหว่างสองประเทศที่ใหญ่ที่สุด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์