"คนไทย - เอเปค" ได้ประโยชน์อะไร ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022

"คนไทย - เอเปค" ได้ประโยชน์อะไร ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022

เปิดสาระสำคัญปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ค.ศ. 2022 สะท้อนประโยชน์ให้กับคนไทย ครอบคลุมประชากรเอเชีย - แปซิฟิกอย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเต็มรูปแบบ โลกปั่นป่วนสถานการณ์เงินเฟ้อ น้ำมันแพง และกลับมาเริ่มเดินทางหลังโควิด-19

ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ที่มีขึ้นในวันนี้ ที่ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพเอเปค ได้รับฉันทามติจากผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อออกเอกสารปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ค.ศ. 2022 ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการก้าวไปสู่ศักราชใหม่ “เศรษฐกิจสีเขียว” อย่างไร ทางกรุงเทพธุรกิจขอสรุปใจความสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

ผู้นำเอเปค ได้พบกันที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ปี ค.ศ. 2040 รวมถึงผ่านแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ ซึ่งในปีนี้ เอเปคมีธีมหลัก "เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมต่อโยงกันสู่สมดุล” มุ่งพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระยะยาว นวัตกรรม และครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอเปค2020 ได้เพิ่มความพยายามในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดผลกระทบต่อผู้คนและเศรษฐกิจของเรา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพทุกคน

ในความร่วมมือเอเปคจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติต่อความท้าทายและเสริมความพยายามระดับโลก รวมถึงวาระสหประชาชาติปี ค.ศ. 2030 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุนี้จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลการดำเนินการในปี 2565 และประสานทั่วเอเปคในด้านความยั่งยืนผ่านเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี (the Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy) 

เอเปค ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ของปฏิญญาลิมาและโรดแมปปักกิ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าของเขตการเสรีแห่งเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) เรายินดีต้อนรับความก้าวหน้าของวาระนี้ในปีนี้ผ่านการสนทนาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับ FTAAP ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่การดำเนินงานระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมผ่านแผนการทำงาน FTAAP เรามอบหมายให้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการตามแผนงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค (AMM) ในปีต่อๆ ไป ขณะเดียวกัน เราจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปก (ABAC) และเพิ่มการเจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโครงการ FTAAP Work เราขอชื่นชมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนระหว่างรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการค้า (MRT)

ผู้นำชื่นชมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (APEC Safe Passage Taskforce) ที่จะขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและราบรื่นภายในภูมิภาค หลังเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสำหรับแรงงานที่จำเป็น รวมถึงลูกเรือทางอากาศและทางทะเล ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ใบรับรองการฉีดวัคซีนและการรับรองบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card : ABTC ด้วย

เอเปคตระหนักว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตระหนักถึงศักยภาพของสังคมของเราอย่างเต็มที่ และเร่งดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ ตามเอกสาร La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth ปี 2019 – 2030 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคน รวมถึง MSMEs และผู้หญิง ได้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของเรา จากความคิดริเริ่มเหล่านี้ เราสนับสนุนความพยายามเพิ่มเติมในการขยายงานของเอเปคกับกลุ่มอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ