“ดอน” ร่วมประชุม GAP เสนอไอเดีย 3 SDGs สู่แผนปฏิการระดับโลกโควิด-19

“ดอน” ร่วมประชุม GAP เสนอไอเดีย 3 SDGs สู่แผนปฏิการระดับโลกโควิด-19

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนปฏิการระดับโลกโควิด-19 ซึ่งมีสหรัฐ สเปน บอตสวานา และบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพร่วม หวังเปิดให้ประเทศมีส่วนร่วม โดยผู้แทนไทยเสนอไอเดีย 3 SDGs รวมทั้งสร้างความมั่นคงสุขภาพ และสมานฉันท์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 23กันยายน 2565 ตามเวลานิวยอร์ก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี COVID-19 Global Action Plan (GAP) for Enhanced Partnership Ministerial Meeting ซึ่งมีสหรัฐ สเปน บอตสวานา และบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก

 

การประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมจากกว่า 20 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ที่ได้ทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขในอนาคต

“ดอน” ร่วมประชุม GAP เสนอไอเดีย 3 SDGs สู่แผนปฏิการระดับโลกโควิด-19 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอแนวทางของไทยในการร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (SDG3) รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ และความสมานฉันท์ในระดับโลก โดยเน้น 3 เรื่องหลัก ดังนี้

 

1.ไทยส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านสุขภาพ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม

 

 

2.ไทยลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการรับมือกับโรคระบาด ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขของโลก ในการนี้ ได้ย้ำ 

2 โครงการหลัก ได้แก่ 1.ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการฝึกอบรมนักระบาดวิทยารายใหม่และแรงงานต่างชาติ เพื่อช่วยควบคุมโรคระบาด และ (๒) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่(ACPHEED) ในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์กลางระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกัน เตรียมพร้อม ตรวจหา และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดใหม่

 

3.ไทยย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเร่งสร้างความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ ได้ย้ำถึงการพัฒนาคลังผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยเน้นเรื่องความยั่งยืน ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน และการรีไซเคิลของเสีย

 

การประชุมฯ เป็นเวทีสำหรับไทยในการย้ำความสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุขให้มีความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และครอบคลุมข้อริเริ่มด้านสาธารณสุขในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน เตรียมพร้อม และรับมือกับการระบาดใหญ่ภายใต้องค์การอนามัยโลก