หลักสูตร การแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร การแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

สถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

รายละเอียดเนื้อหา
1. ทักษะการทำงานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. ทัศนคติที่ดีในการเป็นนักแก้ปัญหา
3. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
    • Reinforcing Loop (วงจรเสริมแรง)
    • Balancing Loop (วงจรปรับสมดุล)
4. การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ตามขั้นตอน DMAIC
5. ประเภทของปัญหา
    • "Just Do It" Problem
    • "Take Care" Problem
    • "Root Cause" Problem
    • "Design" Problem
6. แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
    • การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
    • การออกแบบระบบ (Systems Design)
7. การตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยใช้ “Criteria Rating”

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.23-solving/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :