หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

การโค้ชช่วยดึงศักยภาพและขยายขีดความสามารถของทีมงาน ให้มีเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และสะท้อนให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ได้มองเห็นตัวเองส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Gen Y ที่ต้องการอิสระในการคิด ตัดสินใจ ต้องการแรงบันดาลใจ และการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ การโค้ชยังเป็นแนวทางการบริหารที่จะช่วยสร้างความผูกพันกับองค์กร สร้างความเป็นเจ้าของความคิดและการกระทำด้วยตัวพนักงานเองยุทธ์

หัวข้ออบรม:
Module 1 Foundation of Coaching
• การโค้ชคืออะไร? โค้ชคือใคร
• การโค้ชทำงานอย่างไร?
• การโค้ชต่างกับบทบาทอื่น ๆ ของผู้บริหารอย่างไร?
• โค้ชไปเพื่ออะไร?
• หลักการที่สำคัญสำหรับการเป็นโค้ช
• Role playing: การเป็นโค้ชเริ่มต้น
• Workshop: การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช
Module 2 Coaching Process and Skills
• Insight Loop
• การสนทนาแบบโค้ช
• การฟังแบบโค้ช
• การถามแบบโค้ช
• GROW model
• Role playing: การโค้ชโดยใช้กระบวนการ
• Workshop: สิ่งท้าทายจากการโค้ช
Module 3 Coaching and Performance Feedback
• การประยุกต์ใช้การ Coaching กับการให้ Feedback ทีมงาน
• การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
• AIDS Model
• ตัวอย่างการใช้คำถามที่มีคุณภาพในการให้ Feedback
• Role Playing: ฝึกการให้ Feedback ด้วยแนวทางการ Coaching
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.17-feedback/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training
แชร์ข่าว :