หลักสูตร การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร

หลักสูตร การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร

เครื่องมือการทำงานของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการการคิดให้เป็นระบบ พร้อม Workshop คิด วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรม

ระบบและการคิดเชิงระบบระบบและการคิดเชิงระบบ
• การคิดเชิงระบบ: เครื่องมือการทำงานของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จ
• อะไรคือระบบ? อะไรคือการคิดเชิงระบบ?
• ทำไมคนทั่วไปจึงไม่คิดเชิงระบบ?
• ทำไมการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งจึงนำไปสู่การเกิดปัญหาใหม่?
Workshop 1: แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงระบบ

เราจะคิดเชิงระบบได้อย่างไร? เราจะคิดเชิงระบบได้อย่างไร?
• การหา leverage points ของสิ่งที่เราจะแก้ไข
• องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ
• ขั้นตอนการแก้ปัญหา / พัฒานาทักษะการคิดเชิงระบบ

เครื่องมือช่วยในการคิดเชิงระบบเครื่องมือช่วยในการคิดเชิงระบบ
• การคิดแบบ linear แบบ parallel และแบบ loop
• Open loops and closed loops
• Behavior Over Time (BOT)
• Thinking loops and Multiple loops
• การเข้าใจแรงต้าน (resistance) และแรงเสริม (reinforcement) ในระบบ
Workshop2: การใช้ Systematic Thinking Tools ในการการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60%
• เวิร์คช็อป 30%
• ถาม-ตอบ 10%

บรรยายโดย: ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

28 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) <<

อัตราท่านละ 4,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/09.28-problem/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แก้ปัญหา