ดีอีเอสชู 'เมตาเวิร์ส' เครื่องมือสำคัญเข็นเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีอีเอสชู 'เมตาเวิร์ส' เครื่องมือสำคัญเข็นเศรษฐกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ เมตาเวิร์สจะเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเก่ง มาทำธุรกิจในเมตาเวิร์ส เชื่อมโลกเสมือนจริงกับโลกธุรกิจในปัจจุบันให้มีการพัฒนาขยายรายได้ ขยายการค้าการลงทุน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวเปิดงาน Thailand Metaverse EXPO 2022 ในช่วง Metaverse : The Future is now ว่างานดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการนำเอาเศรษฐกิจดิจิทัลมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของพี่น้องประชาชน

โดยวันนี้ไทยถือเป็นประเทศชั้นนำในการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตมีสาย ไร้สาย โครงสร้างโทรศัพท์มือถือ มีการพัฒนากฎหมาย พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้นำเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
 

ส่วนเมตาเวิร์สนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเก่ง มาทำธุรกิจในเมตาเวิร์ส เชื่อมโลกเสมือนจริงกับโลกธุรกิจในปัจจุบันให้มีการพัฒนาขยายรายได้ ขยายการค้าการลงทุน

"โดยการจะผลักดันเมตาเวิร์สให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มความสามารถต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน"