Patanista Academy นวัตกรรมผ้าบ้าติกภาคใต้ไทย สู่แฟชั่นระดับโลก

Patanista Academy นวัตกรรมผ้าบ้าติกภาคใต้ไทย สู่แฟชั่นระดับโลก

ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี เปิดตัวสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy ผลักดันผ้าบาติกพื้นบ้านภาคใต้ หวังปั้นปัตตานีเป็นศูนย์กลางทำธุรกิจด้านสินค้าแฟชั่น หนุนการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดอาหรับ

ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามกลุ่มยุทธศาสตร์วิจัยขับเคลื่อนงาน culture diversity 

มุ่งนำความหลากหลายของวัฒนธรรม มาสร้างพลังให้เกิดการพัฒนาเชิงธุรกิจในพื้นที่ชุมชน ดังนั้น จึงเปิดตัวสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี และศูนย์ ม.อ.ปัตตานีภิมย์ ถนนปัตตานี ย่านเมืองเก่า อ.เมือง จ.ปัตตานี 

Patanista Academy นวัตกรรมผ้าบ้าติกภาคใต้ไทย สู่แฟชั่นระดับโลก

ภายหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ทำงานร่วมกัน ทั้งกลุ่มผลิตผ้า กลุ่มแปรรูป และนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยสร้างพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ TCDC สถาบันสิ่งทอ และแผนงานระยะสุดท้ายคือจัดเฟสติวัล เช่น Pattani Fashion Week

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวคอลเลกชันในแฟชั่นโชว์ The Rise of Patanista ออกแบบและตัดเย็บโดยทีมงาน ดร.ปรรณกร แก้วรากมุข ผู้ประสานสาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ใช้ผ้าพื้นถิ่นที่ผลิตโดยชาวบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 17 ชุด และจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์อีกด้วย 

“ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี มีเป้าหมายต้องการผลักดันให้ผ้าพื้นบ้านของจังหวัดปัตตานีก้าวสู่ระดับสากล และขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีให้เป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด สร้างรายได้ชุมชนในพื้นที่ โดยศาสตร์ด้านศิลปกรรมมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการแฟชั่นที่มีศักยภาพสูง และโอกาสสร้างรายได้จากการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดอาหรับ” ผศ. ศิริชัย กล่าว

Patanista Academy นวัตกรรมผ้าบ้าติกภาคใต้ไทย สู่แฟชั่นระดับโลก

ดร.ปรรณกร กล่าวว่า ม.สงขลานครินทร์ตั้งเป้าสร้างเมืองปัตตานีให้เป็นเมืองแฟชั่นที่โดดเด่นเรื่องผ้าบาติก สิ่งสำคัญต้องทำ 3 ประเด็น คือ

  • โครงการพัฒนาคน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ และผลักดันให้ปัตตานีเป็นเมืองที่มีความเป็นแฟชั่น
  • ทำให้ปัตตานีโดดเด่นเรื่องแฟชั่นผ้าบาติกตอบสนองกับภูมิภาคโดยพัฒนาสินค้าแฟชั่นมุสลิม ทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนาการนำเสนอสินค้า
  • ส่งออกสินค้าในพื้นที่เป้าหมายอย่างตะวันออกกลาง 

“เหตุผลที่เลือกผ้าบาติกปัตตานีเพราะโครงการ Pattani Heritage เก็บข้อมูลเรื่องผ้าบาติกมากพอสมควร พบว่า ผ้าบาติกปัตตานีมีความเฉพาะ โดดเด่น และคนพื้นที่คุ้นเคย มีกลุ่มผลิตผ้าหลายร้อยกลุ่ม มีกลุ่มแปรรูปผ้า สิ่งที่ต้องทำต่อคือต้องทำให้ผ้าบาติกสู่แฟชั่นสากล”