'ทรู' ร่อนจดหมายแจ้งควบรวม ดีแทค 'ไร้ผลกระทบ' แม้มีคดีฟ้องร้องคาในศาลฯ

'ทรู' ร่อนจดหมายแจ้งควบรวม ดีแทค 'ไร้ผลกระทบ' แม้มีคดีฟ้องร้องคาในศาลฯ

'ทรู' เร่งเกมเร็ว ร่อนจดหมายแจ้งควบรวมกับ 'ดีแทค' ไร้ผลกระทบแม้มีคดีฟ้องร้องคาอยู่ในศาลปกครอง ระบุยันเดินหน้าต่อ ย้ำทำตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด

ทรู ร่อนจดหมายแจ้งควบรวมกับ ดีแทค ระบุ ภายหลังจากที่ กสทช. ได้มีมติรับทราบรายงานการรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ ดีแทค และเห็นชอบ เงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะสำหรับการรวมธุรกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แล้ว ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาและดำเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่ กสทช. กำหนด

โดยเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ ที่ต้องดำเนินการก่อนการควบบริษัท ทั้ง จัดทำแผนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม โดยต้องนำส่งภายใน 60 วัน หลังจาก ได้รับแจ้งเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ โดยได้นำส่งแผนดังกล่าวต่อเลขาธิการ กสทช. แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

'ทรู' ร่อนจดหมายแจ้งควบรวม ดีแทค 'ไร้ผลกระทบ' แม้มีคดีฟ้องร้องคาในศาลฯ

'ทรู' ร่อนจดหมายแจ้งควบรวม ดีแทค 'ไร้ผลกระทบ' แม้มีคดีฟ้องร้องคาในศาลฯ

ส่วนจัดทำแผนการให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) และแผนการแยกการบริหารจัดการ ระบบบัญชี สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยต้องนำส่งแผนดังกล่าวก่อนการรวมธุรกิจ ซึ่งจะนำส่งแผนดังกล่าว ต่อเลขาธิการ กสทช. ก่อนการควบบริษัทแล้วเสร็จต่อไป