เปิด 10 กิจกรรมออนไลน์ สู่วิถี New Normal - ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ปังสุด!!

เปิด 10 กิจกรรมออนไลน์ สู่วิถี New Normal - ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ปังสุด!!

ETDA เปิด 10 อันดับกิจกรรมออนไลน์ ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นวิถี New Normal เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่จะมีการทำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะลดลง พบ "ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล" ปังสุด!!

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 หรือ Thailand Internet User Behavior 2021 พบ Gen Z ทุบสถิติเป็นปีแรก ใช้ อินเทอร์เน็ต นานที่สุด เฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง 5 นาที ชนะ Gen Y แชมป์ 6 สมัย ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเรียนออนไลน์ กว่า 5 ชั่วโมง รองลงมาคือ ดูรายการโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ กว่า 4 ชั่วโมง 

ขณะที่ ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบสำรวจฯ ส่วนใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 36 นาที โดยวันทำการที่ต้องเรียนหรือทำงาน จะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 55 นาที มากกว่าวันหยุดที่ใช้ 9 ชั่วโมง 49 นาที
 

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ ETDA ยังได้เปิด 10 อันดับกิจกรรมออนไลน์  ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นวิถี New Normal เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่จะมีการทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะลดลงแล้วก็ตาม

ประเด็น Hot Issue เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็น New Normal สูงที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 
1.การซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ เช่น บิทคอยน์ หุ้น กองทุนรวม 
2. การชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์
3. การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบุคคล เช่น โอน ให้ยืมเงิน,
4. การชำระค่าสินค้า บริการออนไลน์
5.การอ่านโพสต์ ข่าว บทความ หนังสือออนไลน์ (e-Book)
 

6.การโอนเงิน บริจาคเงินออนไลน์ (e-Donation)
7.การใช้บริการภาครัฐออนไลน์
8. การขายอาหารเครื่องดื่มออนไลน์
9.การค้นหาข้อมูลโดยการสั่งการด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ (Voice Command) 
10.การเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

ส่วนปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตที่พบส่วนใหญ่มักเป็นประเด็นที่เคยพบเจอในช่วงที่ผ่านมา โดย 5 อันดับแรกที่พบมากที่สุด คือ

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อหรือใช้อินเทอร์เน็ต 70.1% ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน 65.2% ความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเชื่อถือได้หรือไม่ 38.0% การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง 37.1% และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย 26.9%