ประวิตร ประธานบอร์ดดีอี เคาะ 2.5 พันล้านบาท หนุนกองทุนดีอีปีงบฯ 65

ประวิตร ประธานบอร์ดดีอี เคาะ 2.5 พันล้านบาท หนุนกองทุนดีอีปีงบฯ 65

“ประวิตร” ประธํานบอร์ดกองทุนดิจิทัลฯ เคาะ 14 ก.พ. ปีหน้า เปิดรับโครงการรับการสนับสนุนทุนประจำปีงบฯ 65 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,500 ล้านบาท เน้นส่งเสริมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4 ด้าน เกษตร บริการภาครัฐ การศึกษา/พัฒนาคน และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล

ประวิตร ประธานบอร์ดดีอี เคาะ 2.5 พันล้านบาท หนุนกองทุนดีอีปีงบฯ 65

วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2564 ) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประวิตรฯ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ให้ความเห็นชอบประกาศและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท
 

โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนใน 4 ด้าน ได้แก่

1. Digital Agriculture ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
2. Digital Government & Infrastructure ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ
3. Digital Manpower ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ
4. Digital Technology ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

พลเอกประวิตรฯ กล่าวต่อไปว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่มีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน มายื่นรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะเตรียมประกาศเปิดรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ 
 

ขณะที่ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอเน้นย้ำถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับการส่งเสริม สนับสนุน จะต้องมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงเป้าหมายความสำเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม การดำเนินการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งจะต้องเกิดประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งมีความยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการด้วย 

“โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ต่อไป” นายภุชพงค์ กล่าว

พร้อมกันนี้ นายภุชพงค์ฯ ยังกล่าวเสริมถึงประเด็นอื่น ๆ ในการประชุมครั้งนี้ว่า คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน โดยที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้ง 4 ครั้ง ในภาพรวมเฉลี่ยแล้วมากกว่า 88% รวมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก่อนลงนามในสัญญาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.
“ที่สำคัญอีกประการ คณะกรรมการฯ ยังพิจารณายกเว้นการหักเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และปรับแก้ (ร่าง) สัญญารับการส่งเสริม สนับสนุนความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ เพื่อให้การบริหารสัญญาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองทุนพัฒนาดิจิทัลเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายภุชพงค์ฯ กล่าวทิ้งท้าย