ดีอีเอส-เอ็ตด้า ปรับโฉม 1212 OCC สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์”

ดีอีเอส-เอ็ตด้า ปรับโฉม 1212 OCC  สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์”

ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทย ทั้งขยายบทบาท ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนนำเทคโนโลยีเฝ้าระวังฟังเสียงผู้บริโภคทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประธานในงานแถลงข่าว เปิดเผยว่า จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกเข้าสู่สังคมใหม่ที่โลกความเป็นจริงเชื่อมกับโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ และแน่นอนว่าเมื่อผู้คนมาทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ภัยคุกคามทั้งการฉ้อโกง หลอกลวง ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ก็เพิ่มตามมาด้วย

ทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้บริโภคกันอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังกับการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคออนไลน์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เราไม่เพียงให้ความสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศของประเทศ ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการออกกฎหมายประกาศแนวทางการดำเนินงาน 
 

รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า  ETDA หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทำธุรรมกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน ผ่านการบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (Online Complaint Center หรือ 1212 occ) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียน ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

โดยในปี 2564 นี้ ศูนย์ 1212 OCC ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 49,996 ครั้ง โดยประเด็นที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุด คือ ปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์  67.11 % รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 23.06 % ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้มากถึง 47% รองลงมา คือ  สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา 29% เป็นต้น ซึ่งตัวเลขมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อเคสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ 1212 OCC ยังมีกระบวนการที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์