"เอ็นไอเอ" ส่งขุนศึก 14 สตาร์ทอัพมือดี แก้วิกฤติภาคเกษตรไทย

"เอ็นไอเอ" ส่งขุนศึก 14 สตาร์ทอัพมือดี แก้วิกฤติภาคเกษตรไทย

"เอ็นไอเอ" จับมือพันธมิตร พลิกโฉมการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทย ส่งแพลตฟอร์ม "AgTech Connext 2021" นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่จะไปแก้ปัญหาทางการเกษตรในด้านต่างๆ พร้อมลุยขยายผลในประเทศและอาเซียน

โดยแพลตฟอร์ม AgTech Connext จะเป็นสะพานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ หน่วยงานให้การสนับสนุนเงินทุนกับเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเงินร่วมลงทุนให้กับสตาร์ทอัพอย่างบริษัท อินโนสเปรซ (ประเทศไทย) จำกัด

 

รวมทั้งภาคเอกชนทั้งจากบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบเครดิต AWS Cloud ให้แก่สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้สนับสนุนเงินรางวัลรวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับสตาร์ทอัพที่นำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรรมไปใช้งานจริงกับเกษตรกรได้ยอดเยี่ยม

 

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เปิดเผยว่า เอ็นไอเอ มีนโยบายที่ชัดเจนในการเร่งสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร โดยมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โมเดลธุรกิจ และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร พร้อมกับวางบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญในการทรานฟอร์มสตาร์ทอัพด้านการเกษตรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้นำเสนอสมุดปกขาวที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านเกษตรของประเทศไทย โดยได้มีการวิเคราะห์และสำรวจร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่า มีสตาร์ทอัพด้านเกษตรเพียง 53 บริษัท และมีสตาร์ทอัพด้านเกษตรเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเกือบถึง 70 บริษัทในปีนี้ 


ดังนั้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานในระยะต่อไป คือ มุ่งเน้นการเป็นสะพานเชื่อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเกษตรให้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศผ่านกลไกและเครื่องมือ 4 แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มปริมาณจำนวนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเกษตรเป็น 100 รายภายในระยะเวลา 3 ปี ,การปรับปรุงคุณภาพของนวัตกรรมและบริการให้มีอิมแพคสูงขึ้น

อีกทั้งการเพิ่มความหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่การพัฒนาด้านสมาร์ทฟาร์มให้สามารถเบนเข็มสู่เทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก หรือ ดีพเทคมากขึ้น และการสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม เกษตรกร และนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเกษตรของไทยให้มีคุณภาพ และเติบโตอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นผู้นำและพลิกโฉมวงการเกษตรแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยียั่งยืน
 

 

พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของโลกอันดับ 2 ซึ่งเมื่อมองวิเคราะห์พบว่ามีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเกษตรที่มีมากกว่า 130 บริษัท ซึ่งมีสัดส่วนช่วยในการผลักดันสูงมาก และเข้าถึงเกษตรได้อย่างชัดเจน

หรือแม้กระทั่งในประเทศจีนที่มีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรอย่างเข้มข้น ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ทอัพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำได้ ดังนั้น NIA เร่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตของทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน 

โดยในโครงการ AgTech Connext ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันและเร่งให้สตาร์ทอัพเข้าสู่สนามการทำงานจริง นั่นคือการร่วมทดสอบและลงในพื้นที่จริงของเกษตรกร อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ 
จึงทำให้เกิดความท้าทายกับสตาร์ทอัพในการปรับตัว และสร้างสรรค์กลยุทธ์การทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้

ซึ่งในแต่ละทีมก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นความเฉพาะพิเศษของสตาร์ทอัพ ซึ่งในวันนี้จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมพลิกโฉมเกษตรไทยให้ก้าวต่อไป

ด้าน กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “เอ็นไอเอ” ได้ดำเนินการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพมากว่า 5 ปี ซึ่งในด้านเกษตรเป็นหนึ่งในสาขาที่ทางเอ็นไอเอได้ให้ความสำคัญและพยายามผลักดัน เนื่องจากมองว่าภาคเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดย 14 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้เป็นสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน โดยจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อปิดจุดอ่อนสำคัญของสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จในการขยายการเติบโตของธุรกิจและตอบโจทย์ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จากนั้นจึงมีการนำผลิตภัณฑ์และบริการไปใช้จริงกับเกษตรกรและผู้ใช้งาน เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Smart Agriculture รวมถึงการสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม

โดยมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจประกอบด้วย 

1.การนำไอโอทีแก้ปัญหาการเกษตรสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนและตรวจสอบย้อนกลับได้ ได้แก่ เดอะบริคเก็ต: ระบบบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ด้วยการควบคุมไอโอทีอย่างแม่นยำ ฟาร์มไทยแลนด์: ระบบควบคุม ดูเเลและจัดการแปลงเกษตร ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีผลการทดสอบการใช้งานในพื้นที่ให้เป็นประสิทธิภาพของการผลิตด้านการเกษตร ลดการใช้แรงงาน และประหยัดต้นทุนด้วย 

2.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการทำเกษตรและมีรูปแบบธุรกิจใหม่รองรับ ได้แก่ โนวี่ โดรน พัฒนาโดรนให้เหมาะกับประเทศไทย ร่วมกับ เก้าไร่ ที่มีแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเกษตรกรที่ต้องการใช้โดรน และนักขับโดรน เพื่อให้เกิดการบริการแบบคุ้มค่าประหยัดเวลา หรือ โกรว์เด่ ฟาร์มมิ่ง ออกแบบโรงเรือนปลูกพืชคุณภาพสูงด้วยราคาเข้าถึงได้ พร้อมรับซื้อผลผลิตที่ตอนนี้โฟกัสไปในกลุ่มกัญชงกัญชา 

3.นวัตกรรมแก้ปัญหาการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ได้แก่ อีเด็น อะกริเทค สารเคลือบยืดอายุผัก ผลไม้ และผลไม้ตกแต่ง 
ที่แก้ปัญหาส่งออกมะม่วงทางอากาศไม่ได้จากการหยุดบินในช่วงล็อกดาวน์ โดยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถยืดอายุทำให้ใช้เรือในการขนส่งแทนได้ ช่วยลดค่าขนส่งเป็นอย่างมาก 

4.การสร้างตลาดออนไลน์ ด้วยการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และสร้างแบรนด์ร่วมกัน ได้แก่ แคสปี้ จะร่วมสร้างแบรนด์สินค้าให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงตลาดออนไลน์ อควาบิซ มีการแปรรูปอาหารกลุ่มสัตว์น้ำให้มีมูลค่าสูงขึ้นและขายผ่านออนไลน์ครบวงจร เฮิร์ป สตาร์ทเตอร์ พัฒนาการสร้างตลาดสินค้าชุมชนสู่ออนไลน์ เริ่มดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก นครปฐม นครนายก และมหาสารคาม ฟาร์มโตะ ระบบเจ้าของร่วมผลิตที่เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากันผ่านการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ตลาดออนไลน์ และ รีคัลท์ ที่นำข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพถ่ายดาวเทียมมาพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำ

จนมีเกษตรกรในแพลตฟอร์มมากกว่า 5 แสนราย พร้อมต่อยอดรับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ผลไม้ ที่ได้รับรอง GAP เพื่อทำเป็นตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 7 วัน 7 ฟาร์ม ที่ทุกแพลตฟอร์มได้อนิสงค์จากการเติบโตของตลาดออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากโควิด ทำให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้น นับได้ว่าการสร้างการเติบโตของธุรกิจชุมชนร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพ 

5.การเปลี่ยนภาคเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำ ได้แก่ น้ำเชื้อว่องไว นำเทคโนโลยีชีวภาพมาสร้างความแม่นยำในการเกิดลูกวัวได้เพศตามต้องการสำหรับวัวเนื้อและวัวนม พร้อมมีแนวทางการส่งสินค้าทั่วประเทศและสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ไบโอ แมทลิ้งค์ ระบบบริหารจัดการและดูแลการปลูกมันสำปะหลังที่สามารถควบคุมการผลิตได้ทุกขั้นตอน ได้นำร่องกับกลุ่มปลูกมันที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เพิ่มผลผลิตสูงขึ้นพร้อมมีคุณภาพมีปริมาณแป้งสูงขึ้น

จะทำให้ขายให้กับกลุ่มโรงงานได้ราคาดีขึ้น ในอีกกลุ่มของกลุ่มประมง อัลจีบา พัฒนาเครื่องนับลูกสัตว์น้ำ ช่วยให้การนับลูกสัตว์น้ำ ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยการทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น สามารถตอบโจทย์กับหน่วยงานวิจัยและผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมขยายผลสู่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ชยกฤต  เจริญศิริวัฒน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (เอฟไอที) เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจเอฟไอที มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรและคู่ค้าผ่านโซลูชั่นที่มีนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการเกษตรและห่วงโซ่อุปทานการเกษตรให้มีความปลอดภัย รับผิดชอบ และตรวจสอบย้อนกลับได้

โดยโครงการ AgTech Connext เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างเอฟไอทีและภาครัฐที่จะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพด้านเกษตรให้กับประเทศ นอกจากนี้ เอฟไอที ยังมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ด้าน BCG (Bio-Circular-Green) Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธุรกิจของเอฟไอทีเองให้เป็นศูนย์

และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเซนของกลุ่มธุรกิจให้ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งหลังจากงานในครั้งนี้ ทางกลุ่มธุรกิจฯ ยังเปิดโอกาสให้ AgTech startup ที่สนใจจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือร่วมงานกับทางเอฟไอที เพื่อเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับกลุ่มเกษตรกร หรือคู่ค้าของเอฟไอที ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย”

สำหรับการผลการตัดสินในวันนี้ สตาร์ทอัพเกษตรผู้ชนะ (ตัดสินจากคณะกรรมการ) ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม SPERM SPEED : น้ำเชื้อว่องไว ผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดสำหรับวัวเนื้อและวัวนม ระบบผสมเทียมโคแบบกำหนดเวลาและน้ำเชื้อโคกระบือคัดเพศ รับเงินรางวัล 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ EDEN AGRITECH : อีเด็น อะกริเทค สารเคลือบยืดอายุผัก ผลไม้ และผลไม้ตกแต่ง รับเงินรางวัล 100,000 บาท

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ALGAEBA : อัลจิบ้า เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ รวดเร็ว แม่นยำ และมีหลักฐานการนับ รับเงินรางวัล 50,000 บาท นอกจากนี้ ทางโครงการจัดให้มีรางวัล The Popular AgTech Connext 2021 Award (ตัดสินจากผลการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน) ได้แก่ ทีม EDEN AGRITECH : อีเด็น อะกริเทค รับเงินรางวัล 20,000 บาท