วว.รุกบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 'ฟ้าทะลายโจร'

วว.รุกบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 'ฟ้าทะลายโจร'

วว.รุกสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.ผ่ารบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ

ศ. (วิจัย) ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ วว. ได้นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยแก้ปัญหา สร้างโอกาส เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาว่างงาน บริการทดสอบและปรับปรุงระบบห้องความดันลบ บริการทดสอบหน้ากากอนามัย

สร้างต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการ PPE ใช้แล้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขยะปลอดเชื้ออื่นๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการอบรมอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ วทน. ซึ่งพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว เป็นต้น  

นอกจากนี้ภารกิจให้บริการด้าน วทน. เพื่อตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งปัจจุบันวงการแพทย์นำมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ โดย วว. มีความเชี่ยวชาญและให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย ( Thai Herbal Pharmacopoeia : THP ) และด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 สามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแบบผงบด (Crude) และสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง (Extract)

โดย วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ การแตกกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก การตรวจเอกลักษณ์โดย TLC ปริมาณความชื้นและสารระเหยหลังอบแห้ง ปริมาณ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) โดยวิธี HPLC ปริมาณ Total lactone นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบการปนเปื้อนโลหะในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และยาฆ่าแมลง และทดสอบปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด สารที่ละลายในน้ำ/แอลกอฮอลล ในตัวอย่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผง

 “ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร วว. ให้บริการในรูปแบบ One stop service พร้อมทั้งบูรณาการดำเนินงานโดยความเชี่ยวชาญของ 3 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบของ วว. มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนั้นค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตไม่สูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบไทย และนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้ว เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน" ผู้ว่าการ วว. กล่าว